60 lượt xem

7 nguyên tắc kế toán cơ bản quan trọng nhất trong luật kế toán mà bạn nên biết | Educationuk-vietnam.org

Kế toán có một vai trò rất quan trọng trong các doanh nghiệp thông qua việc thu thập, xử lý, kiểm tra cũng như phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính. Vì vậy, các nguyên tắc kế toán sẽ rất cần thiết để phục vụ cho công tác hạch toán kế toán của các doanh nghiệp.

Bạn có thể đã nghe nó trước đây Nguyên tắc kế toán như: cơ sở dồn tích, nguyên tắc trọng yếu, nguyên tắc nhất quán …. Trên thực tế, có 7 nguyên tắc kế toán quan trọng nhất trong luật kế toán mà bạn nên biết. Vì vậy, trong bài viết dưới đây, 123job sẽ bật mí cho bạn những nguyên tắc của ngành kế toán và cụ thể là 7 nguyên tắc quan trọng nhất của ngành kế toán.

I. Các nguyên tắc kế toán là gì?

Nguyên tắc kế toán là gì?

Nguyên tắc kế toán là gì?

Nguyên tắc kế toán được hiểu là các báo cáo tổng hợp và các nguyên tắc kế toán đóng vai trò là những chuẩn mực, thước đo, chỉ dẫn hoặc hướng dẫn mà Kế toán từng bộ phận phải áp dụng để có thể phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính liên quan đến công việc nhằm tạo ra mức độ thống nhất cao trong hệ thống. .

II. Nguyên tắc kế toán

1. Nguyên tắc giá gốc (Lịch sử chi phí)

Nguyên tắc đầu tiên trong 7 nguyên tắc kế toán là nguyên tắc giá gốc. Tài sản sẽ được ghi nhận theo giá gốc hay tài sản phải được hạch toán theo giá gốc? Nguyên giá của tài sản được xác định, được đo lường bằng số tiền hoặc số tiền tương đương đã trả, phải trả hoặc sẽ được tính theo giá trị hợp lý của tài sản tại thời điểm tài sản được ghi nhận.

Nguyên tắc đầu tiên của kỷ luật kế toán là nguyên tắc giá gốc. Giá trị của các chỉ tiêu tài sản, nợ phải trả, chi phí … được phản ánh theo giá tại thời điểm mua tài sản đó, nó không phải là giá trị tại thời điểm xác định mà sẽ tính theo giá của tài sản đó. theo giá thị trường. Nguyên giá của TSCĐ hữu hình mua ở nước ngoài do doanh nghiệp xác định căn cứ vào nguồn gốc hình thành của các TSCĐ này:

Nguyên giá TSCĐ = Giá mua theo hóa đơn + Chi phí cài đặt, hoặc thử nghiệm – Giảm giá, chiết khấu (nếu có).

Nguyên giá của tài sản sẽ không được thay đổi trừ khi có quy định khác trong tiêu chuẩn kế toán viên Một cách cụ thể.

2. Nguyên tắc kết hợp

Nguyên tắc kết hợp

Nguyên tắc kết hợp

Một nguyên tắc khác trong 7 nguyên tắc kế toán là nguyên tắc phù hợp. Nguyên tắc này yêu cầu việc ghi nhận thu nhập và chi phí phải nhất quán. Khi doanh thu được ghi nhận, cần phải ghi nhận một khoản chi phí liên quan liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Các khoản chi phí phải tương xứng với thu nhập, sẽ bao gồm các chi phí trong kỳ tạo ra thu nhập và dựa trên chi phí của các kỳ trước hoặc là chi phí phải trả, nhưng cũng phải liên quan đến thu nhập của kỳ đó.

READ  Soạn bài Thực hành về hàm ý (tiếp theo) | Educationuk-vietnam.org

– Các khoản chi sẽ tương ứng với thu nhập bao gồm:

+ Chi phí trong kỳ tạo ra thu nhập là chi phí thực tế phát sinh trong kỳ và phải liên quan đến việc tạo ra thu nhập của kỳ đó.

+ Các khoản chi phí của kỳ trước đều phải trả nhưng cũng phải liên quan đến thu nhập của kỳ đó.

Như vậy, các khoản chi phí được ghi nhận trong kỳ là toàn bộ các khoản chi phí liên quan đến việc tạo ra thu nhập và doanh thu của kỳ đó, không phân biệt các khoản chi phí này phát sinh trong kỳ, vào bất kỳ thời điểm nào.

Quy định đúng đắn về kế toán giữa thu nhập và chi phí để có thể xác định và đánh giá đúng kết quả kinh doanh của từng kỳ kế toán giúp nhà quản lý đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn và có hiệu quả.

Xem thêm: Kế toán tổng hợp là gì? Khám phá mô tả công việc mà bạn chưa biết

3. Nguyên tắc nhất quán

Nguyên tắc kế toán bao gồm cả nguyên tắc nhất quán. Các chính sách và phương pháp kế toán của doanh nghiệp được lựa chọn phải được áp dụng thống nhất trong ít nhất một kỳ kế toán năm. Trường hợp có sự thay đổi về chính sách và phương pháp kế toán đã lựa chọn, doanh nghiệp phải giải trình lý do và ảnh hưởng của việc thay đổi đó trong thuyết minh báo cáo tài chính của mình.

Theo nguyên tắc nhất quán, các chính sách và phương pháp kế toán của doanh nghiệp được lựa chọn phải được áp dụng nhất quán trong từng thời kỳ. Chính sách và phương pháp kế toán chỉ được thay đổi khi có những lý do đặc biệt và ít nhất là trong kỳ kế toán tiếp theo.

Trường hợp có sự thay đổi về chính sách và phương pháp kế toán đã lựa chọn trước đó thì phải giải trình lý do (phải thông báo với cơ quan thuế) và công bố đầy đủ ảnh hưởng của việc thay đổi giá trị đó đối với báo cáo tài chính.

– Nguyên tắc nhất quán đảm bảo rằng thông tin là nhất quán và có thể được so sánh giữa các kỳ kế toán và giữa các kế hoạch, ước tính và việc thực hiện. Trong trường hợp thay đổi chính sách và phương pháp kế toán thường do thay đổi quyền sở hữu hoặc thay đổi kế toán

4. Nguyên tắc thận trọng

Quy tắc tiếp theo trong 7 nguyên tắc kế toán nó là nguyên tắc phòng ngừa. Nguyên tắc thận trọng phải đề cập đến những cân nhắc, cân nhắc và xét đoán cần thiết để có thể thực hiện các ước tính kế toán trong điều kiện không chắc chắn. Nguyên tắc thận trọng cần thiết trong việc ghi tăng vốn chỉ được thực hiện khi có bằng chứng chắc chắn và việc ghi giảm vốn phải được ghi nhận ngay từ khi có bằng chứng về khả năng đó.

READ  cách đọc bản đồ. Đọc bản đồ tự nhiên và bản đồ hành chính | Educationuk-vietnam.org

– Đặc điểm của nguyên tắc thận trọng, kế toán phải:

+ Các khoản dự phòng phải được thực hiện theo các nguyên tắc đã được thiết lập: việc tạo ra các khoản dự phòng không phản ánh cao hơn giá trị thực của tài sản có thể thực hiện được.

Nguyên tắc thận trọng

Nguyên tắc thận trọng

Do thực tế là lỗ phát sinh (hoặc có khả năng phát sinh), một khoản dự phòng (được trừ vào chi phí) là cần thiết để đảm bảo sự phù hợp giữa thu nhập và chi phí. tỷ lệ hiện tại. Đảm bảo tính đúng kỳ của chi phí. Việc trích lập dự phòng cũng đảm bảo rằng doanh nghiệp sẽ không có sự biến động lớn về vốn kinh doanh (có đủ nguồn lực để bù đắp) khi xảy ra thua lỗ.

+ Nó không được đánh giá về giá trị của tài sản và thu nhập.

+ Không nên đánh giá thấp giá trị của các nghĩa vụ và chi phí.

+ Thu nhập và doanh thu chỉ được ghi nhận khi có bằng chứng xác thực.

+ Các khoản chi phí cần được ghi nhận khi có bằng chứng về khả năng thực hiện chúng. Việc tuân thủ nguyên tắc thận trọng sẽ giúp doanh nghiệp bảo toàn vốn, đồng thời hạn chế rủi ro và tăng khả năng tiếp tục hoạt động.

5. Trọng yếu

Nguyên tắc thứ hai trong số 7 nguyên tắc kế toán viên là một nguyên tắc then chốt. Nội dung của Nguyên tắc trọng yếu xác định rằng kế toán viên phải thu thập, xử lý và cung cấp đầy đủ thông tin trọng yếu, và thông tin không trọng yếu, hoặc ít nhất có hiệu lực hoặc ảnh hưởng không đáng kể đến quyết định của người sử dụng có thể hoàn toàn bị bỏ qua. Thông tin có ý nghĩa quan trọng trong trường hợp việc thiếu thông tin hoặc thiếu chính xác có thể gây ra những bất thường trọng yếu trong Báo cáo tài chính và sẽ ảnh hưởng đến các quyết định kinh tế của Công ty.

Tính trọng yếu của thông tin sẽ được xem xét cả về mặt định lượng và định lượng, nó cũng phụ thuộc vào quy mô và bản chất của thông tin hoặc liệu các sai sót kế toán có được đánh giá trong bối cảnh của báo cáo hay không. cảnh cụ thể

Nguyên tắc này là một trong những nguyên tắc được nghiệp vụ kế toán áp dụng trong các báo cáo tài chính đã trình bày ở trên. Những bài báo có cùng nội dung, cùng tính chất kinh tế và không phụ thuộc vào quy mô thì có thể gộp chung thành một bài báo. Tuy nhiên, bên cạnh đó, có những khoản mục tuy quy mô nhỏ nhưng có nội dung và tính chất kinh tế cụ thể, trọng yếu và được trình bày riêng biệt trên báo cáo tài chính.

6. Nguyên tắc cộng dồn

Quy tắc tiếp theo trong 7 nguyên tắc kế toán Nguyên tắc quan trọng là cơ sở cộng dồn. Tất cả các giao dịch kinh tế, tài chính của doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu hoặc thu nhập, chi tiêu phải được ghi vào sổ kế toán tại thời điểm phát hành. được tạo ra, sẽ không dựa trên thời gian thực nhận hoặc thực chi của tiền (hoặc các khoản tương đương tiền). Báo cáo tài chính được lập theo phương pháp dồn tích sẽ phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

READ  Văn phòng thừa phát lại là gì? Dịch vụ thừa phát lại tại Hà Nội | Educationuk-vietnam.org

7. Nguyên tắc hạch toán: Tính liên tục

Nguyên tắc kế toán: Liên tục

Nguyên tắc kế toán: Liên tục

Một trong những nguyên tắc tương lai của ngành kế toán là tính liên tục. Báo cáo tài chính phải được lập trên cơ sở giả định rằng doanh nghiệp sẽ tiếp tục hoạt động trong tương lai gần, nghĩa là doanh nghiệp không có ý định cũng như không có nghĩa vụ phải ngừng hoạt động hoặc cắt giảm đáng kể hoạt động của mình. Trong trường hợp thực tế lại khác với giả định hoạt động liên tục, thì báo cáo tài chính cũng phải được lập trên cơ sở khác và chúng cũng phải giải thích cơ sở được sử dụng để lập báo cáo tài chính.

Nguyên tắc này còn làm cơ sở cho các phương pháp tính khấu hao để phân chia giá trị TSCĐ vào chi phí hoạt động của doanh nghiệp theo thời gian hoạt động. Trong trường hợp doanh nghiệp sắp bán, sáp nhập, giải thể … thì nguyên tắc liên tục này sẽ không còn được áp dụng cho việc lập báo cáo tài chính.

Trong trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động liên tục, các vấn đề khác như dữ liệu thông tin sẽ phát sinh. kế toán viêngiá cả hoặc chi phí tiêu thụ, v.v.

Nguyên tắc này cũng liên quan chặt chẽ với nguyên tắc giá gốc. Các đặc điểm của giả định hoạt động liên tục bao gồm báo cáo tài sản, doanh thu hoặc chi phí của đơn vị theo giá gốc thay vì giá trị thị trường. Mặc dù, giá thị trường của tài sản mà doanh nghiệp đã mua có thể thay đổi hoàn toàn theo thời gian.

Giả định này sẽ được đưa ra với lập luận rằng hoạt động kinh doanh tiếp tục nên tài sản sẽ được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh và không được bán nên giá thị trường của tài sản sẽ không phù hợp. đồng thời không cần thiết phải phản chiếu. Nếu tài sản được phản ánh theo giá hiện hành thì báo cáo tài chính của các đơn vị sẽ chỉ phản ánh tình hình tài chính hiện tại của doanh nghiệp.

Xem thêm: Bí mật và kế toán nội bộ bị lộ!

III. Sự kết luận

Qua những thông tin trên đã giúp bạn đọc hiểu được nguyên tắc kế toán là gì, Nguyên tắc kế toán và nắm được 7 nguyên tắc kế toán quan trọng như cơ sở hạch toán, nguyên tắc chi phí, nguyên tắc nhất quán… Chúng tôi hy vọng những thông tin trên đây của 123job về nguyên tắc kế toán là hữu ích. , đặc biệt là những bạn học ngành này!