19 lượt xem

Cách tính lực đàn hồi, độ biến dạng của lò xo hay, chi tiết | Educationuk-vietnam.orgA. Phương pháp & Ví dụ

Quảng cáo

– Công thức định luật Húc:

Ff = k. | Δl | = k | l – l |

Ở đó:

k: độ cứng của hệ thống (N / m)

Ff: độ bền kéo (N)

l = l – lo : độ biến dạng của lò xo (m)

Δl> 0: độ giãn của biến dạng lò xo

Δl <0: biến dạng nén của lò xo

l: chiều dài lò xo ban đầuo (m)

l: chiều dài lò xo sau khi nén hoặc giãn (m)

– Khi lò xo treo thẳng đứng, một đầu cố định, đầu kia treo vật m, ở trạng thái vật m ở trạng thái cân bằng:

Ff = P k. | Δl | = mg

– Cắt lò xo:

Lò xo có độ cứng k chiều dài l cắt thành hai lò xoo VângNgày thứ nhất; lNgày thứ nhất và K2; l2 sau đó

kl = kNgày thứ nhấtlNgày thứ nhất = k2l2

– Ghép nối lò xo:

+ Hai nguồn trong bộ:

Vật lý lớp 10 Chuyên đề: Lý thuyết và bài tập Vật lý 10 có đáp án

Độ cứng: Vật lý lớp 10 Chuyên đề: Lý thuyết và bài tập Vật lý 10 có đáp án

Tương tự với nhiều lò xo đi kèm theo chuỗi:

Vật lý lớp 10 Chuyên đề: Lý thuyết và bài tập Vật lý 10 có đáp án

+ Hai nguồn song song:

Vật lý lớp 10 Chuyên đề: Lý thuyết và bài tập Vật lý 10 có đáp án

Độ cứng: k = kNgày thứ nhất + k2

Tương tự với nhiều nguồn song song:

k = kNgày thứ nhất + k2 +… + KN

Quảng cáo

Bài tập áp dụng

Bài 1: Bên trong giới hạn đàn hồi của một sàng thẳng đứng cố định lắp lên trên. Treo một vật nặng 800g thì lò xo dài 24 cm; Treo một vật nặng 600 g bằng một lò xo dài 23 cm. Lấy g = 10 m / s2. Tính chiều dài của lò xo khi treo vật nặng 1,5 kg

Hướng dẫn:

+ Khi treo đồ vậtNgày thứ nhất = 800 g = 0,8 kg:

k | lNgày thứ nhất – lo| = mNgày thứ nhấtg ⇒ k | 0,24 – lo| = 8 (1)

+ Khi treo một vật khối lượng m2 = 600g = 0,6 kg

k | l2 – lo| = m2gk | 0,23 – lo| = 6 (2)

Giá (1) và (2) l = 20 cm hoặc l = 164/7 cm

Vì đầu trên cố định nên khi treo vật thì lò xo dãn ra l > 23 cm

Pra lol = 20 cm = 0,2 m

k = 200 N / m

+ Khi treo đồ vật3 = 1,5 kg

k | l3 – lo | = m3g 200. (l3 – 20) = 1,5.10 l3 = 27,5 cm

Bài 2: Treo một vật khối lượng 200 g vào một lò xo có chiều dài cố định là 34 cm; Nếu treo vật khối lượng 100 g thì lò xo dài 36 cm. Tính chiều dài ban đầu của lò xo và độ cứng của lò xo, lấy g = 10 m / s2

Hướng dẫn:

Do treo thêm vật nặng nên chiều dài của lò xo lớn hơn nên đầu vào lò xo cố định và có chiều dài ban đầu. <34 cm

+ Khi treo một vật khối lượng mNgày thứ nhất = 0,2 kg:

k | lNgày thứ nhất – l| = mNgày thứ nhấtgk | 0,34 – l| = 2 (1)

Khi treo một vật khối lượng m2 = 0,1 kg:

k | l2 – l| = (mNgày thứ nhất + m2 ) gk | 0,36 – l| = 3 (2)

READ  Mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm file Word | Educationuk-vietnam.org

Giá (1) và (2) l = 0,3 m hoặc l = 0,348 m

Các điều kiện áp dụng <0,34 ml l = 0,3 m và k = 50 N / m

Quảng cáo

Bài 3: Có hai lò xo: ​​một lò xo dãn ra 4 cm khi khối lượng mNgày thứ nhất = 2 kg; Lò xo kia dãn thêm 1 cm khi vật khối lượng m2 = 1 kg. So sánh độ cứng của hai hệ thống.

Hướng dẫn:

Vật lý lớp 10 Chuyên đề: Lý thuyết và bài tập Vật lý 10 có đáp án

Cili Ff = P = mg

Vật lý lớp 10 Chuyên đề: Lý thuyết và bài tập Vật lý 10 có đáp án

Bài 4: Một đài phun nước được giữ ở một bên. Khi tác dụng vào đầu kia của nó, lực FNgày thứ nhất = 1,8 N thì có chiều dài lNgày thứ nhất = 17 cm. Khi lực hấp dẫn là F2 = 4,2 N thì có chiều dài l2 = 21 cm. Tính độ cứng tự nhiên và chiều dài của lò xo

Hướng dẫn:

Lực tác dụng vào lò xoo là lực suy ra của lò xo kéo dài, l> l. Đồng thời khi lò xo nghỉ thì lực kéo cân bằng với lực kéo.

Kemi: FNgày thứ nhất = k (lNgày thứ nhất – l)

F2 = k (l2 – l)

Vật lý lớp 10 Chuyên đề: Lý thuyết và bài tập Vật lý 10 có đáp án

l = 0,14 m

k = 60 N / m

Bài 5: Một lò xo có chiều dài tự nhiên l = 24 cm, độ cứng k = 100 N / m. Người ta cắt lò xo này thành hai lò xo có chiều dài lNgày thứ nhất = 8 cm, l2 = 16 cm. Tính độ cứng của mỗi lò xo được tạo thành

Hướng dẫn:

Cắt lò xo: ​​kl = kNgày thứ nhấtlNgày thứ nhất = k2l2

24100 = kNgày thứ nhất.8 = k2.16

kNgày thứ nhất = 300 N / m; k2 = 150 N / m

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu hỏi 1: Nhận xét nào sau đây không đúng về đặc điểm của lực đàn hồi?

A. Lực đàn hồi xuất hiện khi vật đàn hồi biến dạng.

B. Vật có độ biến dạng càng lớn thì độ bền kéo càng lớn, giá trị của lực kéo là không hạn chế.

C. Độ bền kéo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của vật bị biến dạng.

D. Cường độ kéo luôn ngược hướng với độ biến dạng.

Vargu 2: Nhận xét nào sau đây là không đúng về phương và độ lớn của lực kéo?

A. Với cùng một độ biến dạng, độ lớn của lực đàn hồi phụ thuộc vào độ lớn và bản chất của đàn hồi.

B. Với các mặt tiếp xúc bị biến dạng, lực kéo có phương vuông góc với các mặt tiếp xúc.

C. Với các vật như lò xo, dây cao su, thanh dài thì lực kéo có hướng dọc theo trục của vật.

D. Độ bền kéo tỉ lệ nghịch với độ biến dạng của vật bị biến dạng.

Câu hỏi 3: Phải treo vào lò xo có độ cứng K = 100 N / m khối lượng bao nhiêu để lò xo dãn ra 20 cm? Lấy g = 10 m / s2

READ  [Góc giải đáp] Trường quản lý khách sạn Việt Úc có tốt không? | Educationuk-vietnam.org

A. 200 g B. 2 g C. 2 kg D. 20 kg

Ff = kΔl = mg 100. 0,2 = m.10 ⇒ m = 2 kg

Câu hỏi 4: Lò xo phải có chiều dài tự nhiên là 21 cm. Một đầu lò xo được giữ cố định, đầu kia chịu lực căng 5,0 N. Vậy lò xo dài 25 cm. Độ cứng của lò xo là gì?

A. 1,25 N / m B. 20 N / m C. 23,8 N / m D. 125 N / m

F = Ff = k | l – l|

Vật lý lớp 10 Chuyên đề: Lý thuyết và đáp án bài tập Vật Lý 10

Câu hỏi 5: Dùng lò xo treo vật có khối lượng 300 g thì lò xo dãn ra một đoạn 2 cm. Nếu treo một vật nặng 150 g thì độ giãn của lò xo là:

A. 1 cm B. 2 cm C. 3 cm D. 4 cm

mg = kΔl

0,3g = k.0,02

(0,3 + 0,15) g = k.Δl ‘

Vật lý lớp 10 Chuyên đề: Lý thuyết và bài tập Vật lý 10 có đáp án

Câu hỏi 6: Một lò xo khi treo vật m = 100 g sẽ dãn ra 5 cm. Khi treo một vật thì lò xo dãn ra 3 cm. Giá trị của tôi là:

A. 0,5 kg B. 6 g C. 75 g D. 0,06 kg

mg = kΔl

0,1g = k.0,05

m’g = k.0,03

Vật lý lớp 10 Chuyên đề: Lý thuyết và bài tập Vật lý 10 có đáp án

Vargu 7: Một lò xo có độ cứng k. Nếu cắt lò xo thành hai phần bằng nhau thì độ cứng của mỗi nửa là bao nhiêu?

A. k B. 2k C. k / 2 D. k / 4

kl = kNgày thứ nhất. (l / 2) kNgày thứ nhất = 2 nghìn

Vargu 8: Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 15 cm và độ cứng 100 N / m. Giữ cố định một đầu và tác dụng một lực 3 N vào đầu kia để nén lò xo. Khi đó chiều dài của lò xo là?

A. 12 cm B. 0,2 m C. 20 cm D. 10 cm

F = Ff = k | l – l|

Lò xo nào bị nén ⇒ l

⇒ 3 = 100. (0,15 – l)

l = 12 cm

Vargu 9: Công thức tính độ bền kéo của lò xo là:

A. Ff = k (l – l)

B. Ff = k (l + l)

C. Ff = k | l – l|

DFf = k | l + l|

Câu 10: Hai lò xo được cho mắc nối tiếp, kết quả nào sau đây là đúng:

A. kl = kNgày thứ nhấtlNgày thứ nhất = k2l2

Vật lý lớp 10 Chuyên đề: Lý thuyết và bài tập Vật lý 10 có đáp án

Ck = kNgày thứ nhất + k2

Đk = kNgày thứ nhất – k2

Câu 11: Một lò xo treo thẳng đứng có chiều dài tự nhiên là 30 cm. Treo 150 g vào mép dưới của lò xo thì lò xo dài 33 cm. Nếu treo vật 0,1 kg thì lò xo sẽ ​​dài bao nhiêu?

A. 30 cm B. 20 cm C. 23 cm D. 32 cm

READ  Procurement Là Gì? Purchasing Là Gì Trong NHKS | Educationuk-vietnam.org

Ff = P mg = k (l – l)

0,15 g = k (0,33 – 0,3)

0,1 g = k (l2 – 0,3)

Vật lý lớp 10 Chuyên đề: Lý thuyết và bài tập Vật lý 10 có đáp án

Vargu 12: Một lò xo có chiều dài l = 50 cm, độ cứng k = 50 N / m. Ta cắt lò xo thành 2 phần có chiều dài lần lượt là lNgày thứ nhất = 20 cm, l2 = 10 cm. Tìm độ cứng của mỗi đoạn:

A. 125 N / m, 250 N / m

B. 100 N / m; 200 N / m

C. 250 N / m; 200 N / m

D. 100 N / m; 125 N / m

Vargu 13: Một lò xo có chiều dài và độ cứng k. = 100 N / m, ta cắt lò xo theo 3 chiều dài với tỉ lệ 1: 2: 3. Xác định độ cứng của từng đoạn

A. 200, 400, 600 N / m

B. 100, 200, 300 N / m

C. 200, 300, 400 N / m

D. 200, 300, 600 N / m

lk = lNgày thứ nhấtkNgày thứ nhất = l2k2 = l3k3

lNgày thứ nhất + l2 + l3 = l; lNgày thứ nhất : l2 : l3 = 1: 2: 3

Chúng ta có:

Vật lý lớp 10 Chuyên đề: Lý thuyết và bài tập Vật lý 10 có đáp án

Vargu 14:Lò xo có độ cứng kNgày thứ nhất = 400 N / m, lò xo 2 có độ cứng k2 = 600 N / m. Nếu mắc song song 2 lò xo có độ cứng là bao nhiêu?

A. 100 N / m B. 1000 N / m C. 500 N / m D. 200 N / m

Hai nguồn song song k = kNgày thứ nhất + k2 = 400 + 600 = 1000 N / m

Vargu 15: Lò xo có độ cứng kNgày thứ nhất = 400 N / m, lò xo 2 có độ cứng k2 = 600 N / m. Nếu mắc nối tiếp 2 lò xo có độ cứng là bao nhiêu?

A. 200 N / m B. 250 N / m C. 240 N / m D. 300 N / m

Hai nguồn trong bộ truyện

Vật lý lớp 10 Chuyên đề: Lý thuyết và bài tập Vật lý 10 có đáp án

⇒ k = 240 N / m

Xem thêm các dạng bài tập Vật lý lớp 10 chọn lọc có đáp án hay khác:

Có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:


Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng đề thi lớp 10 tại Khoahoc.vietjack.com

CHỈ 250 nghìn cho mỗi khóa học, VIETJACK HỖ TRỢ COVID

Tuyển tập video hướng dẫn từ những giáo viên giỏi nhất – CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại Khoahoc.vietjack.com

Bạn đã có ứng dụng VietJack trên điện thoại, Giải bài tập SGK, Giải bài tập SBT, Soạn văn, Bài văn mẫu, Đề thi online, Bài giảng … miễn phí. Tải xuống ứng dụng ngay bây giờ trên Android và iOS.

Hướng dẫn facebook miễn phí cho thanh thiếu niên 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Nhận xét không khớp quy tắc bình luận trang web Bạn sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuong-2-dong-luc-hoc-chat-diem.jspGiải bài tập lớp 10 theo sách môn mới