11 lượt xem

Câu điều kiện loại 2 | Educationuk-vietnam.org

LOẠI SENTENCE 2

(Câu điều kiện loại 2)

1. Hình thức (Các hình thức)Nếu mệnh đề (mệnh đề if) Câu chính (câu chính)
If + S + Ved / 2 (Quá khứ đơn) / was / were V-ing (quá khứ tiếp diễn) do / mund + V (infinitive)

2. Sử dụng (Làm thế nào để sử dụng nó)

Điều kiện loại 2 được sử dụng để thể hiện các điều kiện không thực tế, hoặc các giả định trái với thực tế trong hiện tại.

Ví dụ:

– Nếu anh trai tôi ở đây, anh ấy sẽ giúp tôi làm bài luận.

(Nếu anh trai tôi ở đây, anh ấy sẽ giúp tôi làm luận án.)

– Nếu bạn có một triệu đô la, bạn sẽ làm gì?

(Nếu bạn có một triệu đô la, bạn sẽ làm gì?)

3. Thận trọng:

– Câu tre “Nếu tôi là bạn / ở vị trí của bạn, tôi sẽ + V + …” (nếu tôi là bạn / ở vị trí của bạn) Dùng để mô tả các thủ thuật.

Ví dụ: Nếu tôi ở đất nước của bạn, tôi sẽ không vượt qua khóa học đó.

(Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không tham gia khóa học đó.)

– “CAN” được dùng trong mệnh đề “IF”: để mô tả một điều kiện về mặt lý thuyết là có thể xảy ra, nhưng không có thực.

Ví dụ: Nếu bạn tôi nói được tiếng Nhật, anh ấy sẽ nhận được công việc đó.

(Nếu bạn tôi có thể nói tiếng Nhật, anh ấy sẽ nhận được công việc.)

READ  Dân số đông và tăng nhanh đã gây ra những hậu quả gì | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: