14 lượt xem

Chủ nghĩa xã hội khoa học là gì? | Educationuk-vietnam.org

Chủ nghĩa xã hội khoa học là một trong những thuật ngữ trừu tượng và nội dung kiến ​​thức khó. Do đó, thuật ngữ này không được sử dụng rộng rãi trong thực tế.

Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ phân tích một số nội dung cơ bản để trả lời câu hỏi: Chủ nghĩa xã hội khoa học là gì?

Chủ nghĩa xã hội khoa học là gì?

Chủ nghĩa xã hội khoa học là một thuật ngữ được đặt ra để mô tả các lý thuyết kinh tế, chính trị và xã hội do Karl Marx và chính ông phát triển. Thuật ngữ này phản đối chủ nghĩa xã hội không tưởng vì nó trình bày một cách có hệ thống và nêu lên những điều kiện, tiền đề cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội khoa học.

Đó cũng là một cách làm sáng tỏ thực tế dựa trên cơ sở khoa học để xóa bỏ sự bóc lột con người và đưa ra một tổ chức xã hội mới không thừa nhận những mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản mà những người theo chủ nghĩa xã hội tưởng chừng có nằm mơ cũng không được.

Điều kiện ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

– Mặt bằng văn hóa, tư tưởng:

+ Đầu thế kỉ 19, nhân loại đạt được nhiều thành tựu to lớn trên lĩnh vực khoa học, văn hóa, tư tưởng.

Đối với khoa học tự nhiên có thuyết tế bào của M. Slayden và T. Savanxo, thuyết tiến hóa, thuyết bảo toàn và chuyển hóa năng lượng của M. Lômônôxốp, kinh tế chính trị học người Anh, v.v.

Đối với những thành tựu của khoa học, văn hóa, tư tưởng đã tạo tiền đề tư tưởng và văn hóa cho sự ra đời của chủ nghĩa Mác nói chung và chủ nghĩa xã hội khoa học nói riêng.

– Điều kiện kinh tế, xã hội:

+ Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ nhất đã thúc đẩy phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ, chính sự phát triển này làm cho phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa bộc lộ nhiều mâu thuẫn giữa sự phát triển của lực lượng sản xuất ngày càng xã hội hoá với quan hệ sản xuất dựa trên cơ sở tư bản chiếm đoạt của tư nhân. .

+ Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân phát triển mạnh mẽ, bắt đầu có tổ chức và quy mô lớn. Những phong trào như vậy có tính chất quần chúng và mang hình thức chính trị. Sự lớn mạnh của phong trào công nhân đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng một hệ thống lý luận khoa học và cách mạng.

+ Với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, giai cấp công nhân hiện đại trưởng thành đã xuất hiện trên đấu trường đấu tranh chống lại giai cấp tư sản với tư cách là một lực lượng xã hội độc lập. Giai cấp công nhân là lực lượng xã hội có khả năng giải quyết những mâu thuẫn do chủ nghĩa tư bản tạo ra.

Nội dung của chủ nghĩa xã hội khoa học

Nội dung quan trọng của lý luận về chủ nghĩa xã hội khoa học là sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Đây là phạm trù cơ bản nhất của chủ nghĩa xã hội khoa học, là sự phát hiện ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân với tư cách là thành tựu của chủ nghĩa Mác – Lê-nin.

Nội dung lịch sử của giai cấp công nhân theo Mác và Angela là công nhân sẽ xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, xóa bỏ chế độ bóc lột nhân dân, giải phóng giai cấp công nhân và người lao động. từ mọi áp bức, bóc lột, nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng xã hội cộng sản văn minh.

– Luận điểm về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân đã được Mác và Ph.Ăngghen trình bày trong Tuyên ngôn cộng sản. Trong tác phẩm này, đồng chí đã chỉ rõ những điều kiện khách quan xác định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, đó là:

+ Địa vị kinh tế – xã hội khách quan tạo cho họ khả năng thực hiện, đó là khả năng đoàn kết, thống nhất và đi đầu trong chiến tranh.

+ Giai cấp công nhân được rèn luyện trong quá trình sản xuất công nghiệp tiến bộ, đoàn kết và tổ chức lại thành lực lượng xã hội hùng mạnh. Bị giai cấp tư sản áp bức và bóc lột nặng nề, họ là giai cấp trực tiếp chống lại giai cấp tư sản và về bản chất là giai cấp cách mạng triệt để nhất chống lại chế độ áp bức, bóc lột, chủ nghĩa cơ bản.

+ Địa vị kinh tế – xã hội khách quan, giai cấp công nhân là giai cấp gắn với lực lượng sản xuất tiên tiến nhất trong chủ nghĩa tư bản và do đó là lực lượng quyết định phá vỡ quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.

Vì thế, Chủ nghĩa xã hội khoa học là gì? Đây là một câu hỏi đã được chúng tôi giải đáp chi tiết trong bài viết trên. Ngoài ra, chúng tôi đã phân tích một số nội dung liên quan đến chủ nghĩa xã hội khoa học. Hi vọng nội dung trong bài viết hôm nay sẽ giúp ích cho bạn đọc.

READ  Thông tin tuyển sinh trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng | Educationuk-vietnam.org