12 lượt xem

Chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh là gì? | Educationuk-vietnam.org

Chủ tịch Hội đồng quản trị là gì?

Chủ tịch Hội đồng quản trị là một trong những chủ thể điều hành hoạt động kinh doanh – của công ty cổ phần. Trong đó miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị nếu có quyết định của Hội đồng quản trị.

Chủ tịch hội đồng quản trị tiếng anh là gì?

Chủ tịch hội đồng quản trị tiếng Anh là Chủ tịch hội đồng quản trị hoặc chủ tịch hội đồng quản trị và định nghĩa Chủ tịch hội đồng quản trị là một trong những chủ thể điều hành hoạt động kinh doanh – của công ty cổ phần. Đặc biệt, chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ bị miễn nhiệm nếu có quyết định của Hội đồng quản trị.

Vice President tiếng anh là gì?

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếng Anh là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị

Quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định cụ thể tại Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

“A) Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung và các tài liệu cho cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa các cuộc họp của Hội đồng quản trị;

c) Tổ chức thông qua các quyết định và quyết định của Hội đồng quản trị;

d) Giám sát việc thực hiện các quyết định, quyết định của Hội đồng quản trị;

d) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

e) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của luật này và quy chế của công ty. ”

Ví dụ, làm thế nào để viết cụm từ sử dụng chủ tịch hội đồng quản trị trong tiếng Anh?

Thực tế, ngoài thông tin về Chủ tịch Hội đồng quản trị Anh thông dụng, cụm từ sử dụng cụm từ chủ tịch hội đồng quản trị trong tiếng anh cũng được sử dụng phổ biến, mời các bạn tham khảo nội dung sau:

– Quyền hạn của chủ tịch hội đồng quản trị – Tiếng Anh là: Powers of the Chairman of the board

– Vai trò và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị là gì? – Tiếng Anh là: Chủ tịch Hội đồng quản trị có vai trò và năng lực gì?

– Chủ tịch Hội đồng quản trị – Tiếng Anh là: Chairman of the Board

– Chủ tịch hội đồng quản trị trong công ty cổ phần – Tiếng Anh là: Chairman of the board of director in a Joint Stock Company.

– So sánh quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc – Tiếng Anh là:
So sánh quyền của chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc

– Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần là gì? – Tiếng Anh là: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần là gì

– Tiêu đề i chủ tịch Hội đồng quản trị Tiếng Anh là chức danh chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngôn ngữ

– Trách nhiệm của chủ tịch hội đồng quản trị – Tiếng Anh là: Trách nhiệm của chủ tịch hội đồng quản trị

– Điều kiện để làm Chủ tịch Hội đồng quản trị – Tiếng Anh là:
Điều kiện làm Chủ tịch Hội đồng quản trị

– Chủ tịch hội đồng quản trị phải là cổ đông

– Nhiệm vụ và năng lực của Chủ tịch Hội đồng quản trị trong Công ty Cổ phần – Tiếng Anh là: Nhiệm vụ và năng lực của Chủ tịch Hội đồng quản trị trong Công ty.

READ  Một số kiểu dữ liệu chuẩn | Educationuk-vietnam.org