65 lượt xem

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là gì và thực trạng tại Việt Nam | Educationuk-vietnam.org

Nông – Lâm – Ngư nghiệp – Nghiệp vụ

1. Các khái niệm liên quan đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế

1.1. Khái niệm chuyển dịch cơ cấu kinh tế là gì?

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là sự chuyển dịch từ trạng thái này sang trạng thái khác phù hợp với sự phân công lao động cũng như trình độ phát triển của lực lượng sản xuất phù hợp với những điều kiện kinh tế – xã hội phù hợp với các giai đoạn phát triển kinh tế trong một thời kỳ nhất định. . Thực chất có thể hiểu đơn giản đây là quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế lạc hậu, lỗi thời, không còn phù hợp để xây dựng cơ cấu kinh tế mới hoàn thiện hơn.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là gì?

Như vậy, chuyển dịch cơ cấu kinh tế có tầm quan trọng to lớn trong việc tác động đến các mục tiêu phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và xóa đói, giảm nghèo trong xã hội. Góp phần thúc đẩy nền kinh tế các nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa phát triển. Và đây là vấn đề quan trọng mà ai cũng quan tâm.

1.2. Nêu khái niệm chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành?

Cơ cấu công nghiệp được hiểu là một hệ thống phức hợp các ngành, các vùng, các thành phần, … tác động biện chứng lẫn nhau theo không gian, thời gian và những điều kiện kinh tế nhất định. Các yếu tố này được xác định về mặt định lượng và định tính, cả về định lượng và chất lượng, cũng như cách thức mà chúng được cấu thành. Đây là hệ thống hoạt động dựa trên sự chuyển động không ngừng của từng yếu tố, thay đổi tương quan giữa các yếu tố, kéo theo các mối quan hệ được kết nối ở đó cũng sẽ thay đổi thường xuyên.

Từ khái niệm trên, có thể hiểu chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành là sự thay đổi cơ cấu ngành công nghiệp ở nhiều khía cạnh khác nhau về cơ cấu bộ phận ngành, vùng, thành phần, mọi mối quan hệ. và chất lượng. Tất cả những thay đổi này phải phù hợp với môi trường kinh tế và đảm bảo sự phát triển của nền kinh tế ngày càng mạnh mẽ.

Công việc chăn nuôi – Thú y

2. Ý nghĩa của chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Tìm hiểu chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Tìm hiểu chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Quá trình phát triển kinh tế – xã hội ngày càng làm thay đổi cơ cấu kinh tế, nhất là trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước cùng với các cuộc cách mạng, phương thức sản xuất cũng kéo theo những thay đổi lớn về cơ cấu, trước hết là kinh tế tái cấu trúc. Sự thay đổi mạnh mẽ của cơ cấu kinh tế thể hiện trình độ phát triển của sản xuất trên hai phương diện là lực lượng sản xuất và sự phát triển của phân công lao động xã hội. Điều này khẳng định các quan hệ kinh tế trên thị trường ngày càng củng cố và phát triển mạnh mẽ. Từ đó có thể thấy, chuyển dịch cơ cấu kinh tế là một trong những yếu tố quan trọng phản ánh đầy đủ hơn trình độ phát triển của nền kinh tế các nước.

Ngoài ra, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn cho phép:

– Sử dụng có hiệu quả hơn các thế mạnh về tự nhiên và kinh tế – xã hội của các vùng.

– Chuyển dịch cơ cấu kinh tế giúp phát triển hợp lý và bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, các thành phần kinh tế và các vùng kinh tế.

– Cho phép sử dụng và phát huy tổng hợp các thế mạnh của quốc gia, tạo đà phát triển nhanh và bền vững cho nền kinh tế.

Và xác định cơ cấu kinh tế hợp lý cũng như thúc đẩy cơ cấu kinh tế là vấn đề có ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng đối với bất kỳ quốc gia nào.

Công trình xây dựng

3. Tình hình chuyển đổi cơ cấu ở Việt Nam trong những năm gần đây

3.1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành

Tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành của Việt Nam trong những năm gần đây được đánh giá là đã có nhiều chuyển biến. Điều này được thể hiện qua sự giảm tỷ trọng ở khu vực I và tăng tỷ trọng ở khu vực II và III. Cụ thể, ở khu vực I, tỷ trọng ngành trồng trọt và chăn nuôi giảm, trong khi ngành khai thác thủy sản tăng lên. Trong khu vực II, tỷ trọng của ngành công nghiệp chế tạo tăng lên đáng kể, trong khi ngành công nghiệp khai khoáng có xu hướng giảm nhẹ. Tại khu vực III, các lĩnh vực liên quan đến phát triển cơ sở hạ tầng và đô thị có xu hướng phát triển nhanh chóng.

Nguyên nhân dẫn đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên là do nhà nước đã có những chủ trương, chính sách nhằm thực hiện toàn diện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước về mọi mặt. Ngoài ra, nhà nước còn áp dụng đường lối đổi mới của khoa học và công nghệ, đặc biệt là từ ảnh hưởng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ thế giới, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh chóng.

3.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo vùng

Cơ cấu kinh tế theo vùng ở Việt Nam đã có nhiều thay đổi trong những năm gần đây. Thành phần kinh tế nhà nước tuy tỷ trọng giảm, nhưng vẫn giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế. Ngược lại, tỷ lệ khu vực kinh tế tư nhân đã tăng lên đáng kể. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài cũng phát triển nhanh chóng kể từ khi nước ta gia nhập WTO.

Nguyên nhân dẫn đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo vùng là:

– Chủ trương, chính sách mở cửa và hội nhập với nền kinh tế thế giới.

– Do chủ trương và hướng phát triển nền kinh tế nhiều thành phần của nhà nước dẫn đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

– Ngoài ra, nguyên nhân của chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn là do áp dụng cơ chế thị trường.

3.3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ

Việt Nam hiện nay đang hình thành và hoạt động trên 3 vùng kinh tế chính: vùng kinh tế chính bắc bộ, trung bộ và nam bộ. Trong những năm gần đây, cơ cấu kinh tế của 3 vùng lãnh thổ cũng có sự thay đổi đáng kể. Cụ thể, nông nghiệp hình thành các vùng chuyên canh cây nông nghiệp và cây lương thực. Và nền công nghiệp cũng hình thành các khu công nghiệp và chế xuất lớn ở nhiều nước. Đặc biệt trong ngành dịch vụ, nhiều trung tâm mua sắm với mạng lưới rộng khắp cả nước đã ra đời. Và đặc biệt, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ tăng mạnh, khẳng định sự thành tựu của xu thế công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, đồng thời, có sự sụt giảm nhẹ trong lĩnh vực nông nghiệp.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ

Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên chủ yếu do điều kiện tự nhiên của các vùng lãnh thổ khác nhau. Ngoài ra, do sự đầu tư của nhà nước cũng như các công ty nước ngoài trên từng vùng lãnh thổ nên việc tạo điều kiện cho sự phát triển của từng vùng là không giống nhau.

Ngày nay, trước sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường và xu thế công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở bất kỳ quốc gia nào là điều tất yếu. Mong rằng phần trên của timviec365.vn sẽ cung cấp những thông tin hữu ích nhất để các bạn có thể hiểu và nắm được thế nào là chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng như tình hình kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây.

Tìm một công việc nhanh chóng

Chia sẻ trong VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data- ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 6115 & cateid = 115 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more"). attr (" data -id ", x);});}}); $ (". show_cm "). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm "). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cm'). hiển thị (); $ (". ct_cm"). addClass ("hidden_dtblog");}); $ (". show_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hidden_cd" ) .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (' . show_cd '). show (); $ (". chude"). addClass ("hiden_dtblog");});

READ  7 nguyên tắc thiết kế logo “bất di bất dịch” | Educationuk-vietnam.org