16 lượt xem

Cơ quan quản lý nhà nước là gì? | Educationuk-vietnam.org

Chúng ta thường nhắc đến Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Quốc hội… là cơ quan quản lý nhà nước. Vì thế Cơ quan quản lý nhà nước là gì??

Sau đây, chúng tôi sẽ giúp bạn đọc giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề trên.

Cơ quan quản lý nhà nước là gì?

Cơ quan quản lý nhà nước là cơ quan nhà nước thực hiện chức năng chuyên môn, có chức năng quản lý công ty trên cơ sở đó các cơ quan này được tạo ra để thực hiện và kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội.

Tùy theo vị trí của mình, mỗi cơ quan trong hệ thống cơ quan quản lý nhà nước được pháp luật giao những năng lực nhất định để thực hiện chức năng nhân danh nhà nước quản lý công ty trong phạm vi lãnh thổ, ngành, vùng, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

Các năng lực và nhiệm vụ cơ bản của cơ quan có chức năng lãnh đạo nhà nước là: công bố văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi thẩm quyền do pháp luật quy định; tổ chức, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách, kiểm tra, tổng kết công việc của cấp dưới; xử phạt hành chính theo thẩm quyền quản lý…

Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp được công nhận là cơ quan quyền lực nhà nước. Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có quyền ban hành, sửa đổi hiến pháp và các đạo luật; quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước, của nhân dân trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh, đối nội và đối ngoại; tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước; giám sát tối cao mọi hoạt động của nhà nước.

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, có thẩm quyền ban hành nghị quyết; quyết định các vấn đề liên quan tại địa phương trên cơ sở pháp luật và các quy định của Trung ương; giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước ở địa phương; giám sát việc tuân thủ luật pháp địa phương (Xf. Các cơ quan được bầu cử).

Hành chính nhà nước tiếng anh là gì?

Cơ quan quản lý nhà nước Anh là Cơ quan quản lý nhà nước

Phân loại cơ quan quản lý nhà nước

Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn Cơ quan quản lý nhà nước là gì? Chúng tôi đưa ra cách phân loại các cơ quan quản lý nhà nước ở nước ta, cụ thể như sau:

Các cơ quan lãnh đạo của nước ta bao gồm: Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp từ tỉnh đến thành phố trực thuộc trung ương.

Tùy theo chức năng, nhiệm vụ và tính chất của mình mà các cơ quan nhà nước có nhiều cách phân loại khác nhau.

– Căn cứ vào cấp quản lý:

Theo cấp độ quản lý, cơ quan nhà nước được chia thành hai cấp: trung ương và địa phương.

Vì vậy, Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ được gọi là cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương. Ủy ban nhân dân các cấp được gọi là cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương.

– Căn cứ vào chức năng quản lý:

Căn cứ vào chức năng quản lý có thể chia cơ quan quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực và cơ quan quản lý nhà nước theo lãnh thổ.

Vì vậy, Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp được gọi là cơ quan quản lý nhà nước theo lãnh thổ. Bộ, cơ quan ngang bộ được gọi là cơ quan quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực.

Các cơ quan quản lý theo lãnh thổ có thể được coi là bộ não trong hệ thống quản lý, xem xét và điều chỉnh mọi hành vi trong phạm vi quản lý của mình. Cơ quan quản lý theo ngành, lĩnh vực có nhiệm vụ hỗ trợ cơ quan quản lý theo lãnh thổ thực hiện nhiệm vụ quản lý.

Ở Việt Nam, Chính phủ là cơ quan quản lý nhà nước cao nhất, có chức năng thống nhất quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước. Ủy ban nhân dân các cấp có chức năng quản lý nhà nước trên phạm vi địa phương, tổ chức, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Hoạt động đối ngoại trên cơ sở tuân theo Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Vai trò của cơ quan quản lý nhà nước là gì?

Cơ quan quản lý nhà nước là cơ quan nhà nước hoạt động nghề nghiệp với vai trò quản lý xã hội, cơ quan quản lý nhà nước được tạo ra để thực hiện và kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước nhằm bảo đảm an ninh, trật tự xã hội.

Vai trò của chính phủ:

Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội;

Vai trò của các bộ, cơ quan ngang bộ

Bộ, cơ quan ngang bộ là cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực công tác trong phạm vi cả nước.

Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước gồm những cơ quan nào?

Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước bao gồm các cơ quan là Chính phủ, các bộ và cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương, Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Việt Nam.

Đây là toàn bộ nội dung về vấn đề Cơ quan chủ quản là gì? Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết, bạn có thể liên hệ tới số tổng đài 1900 6557 để được giải đáp nhanh nhất.

READ  Soạn bài Ông già và biển cả (Hê-Minh-Uê) | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: