41 lượt xem

Công nghệ chế tạo máy | Educationuk-vietnam.org

A. PHẦN GHI NHỚ

I. Kiến thức về giáo dục phổ thông (51 tín chỉ)

Ngày thứ nhất

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin

2

Đường lối cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

4

Pháp luật đại cương

5

Tiếng anh 1

6

Tiếng anh 2

7

Tiếng anh 3

số 8

Giới thiệu về công nghệ kỹ thuật

9

Lập trình Visual Basic

mười

Toán cao cấp 1

11

Toán cao cấp 2

thứ mười hai

Toán cao cấp 3

13

Xác suất thống kê ứng dụng

14

Vật lý đại cương 1

15

Vật lý đại cương 2

16

Thí nghiệm vật lý đại cương

17

Hóa đại cương A1

18

Toán ứng dụng trong kỹ thuật

19

Giáo dục thể chất 1

20

Giáo dục thể chất 2

21

Giáo dục thể chất tùy chọn 3

22

Giáo dục Quốc phòng 1 (Đại học)

23

Giáo dục Quốc phòng 2 (Đại học)

24

Giáo dục Quốc phòng 3 (Đại học)

II. Kiến thức về giáo dục nghề nghiệp (93 tín chỉ)

II.1 Kiến thức cơ bản về các ngành và nhóm ngành

Ngày thứ nhất

Vẽ đồ họa

2

Bản vẽ kỹ thuật cơ khí

3

Kỹ sư cơ khí

4

Sức bền vật liệu

5

Thí nghiệm cơ học

6

Nguyên lý – Chi tiết máy

7

Nguyên lý của dự án – Các chi tiết của máy

số 8

Dung sai kỹ thuật đo được

9

Thí nghiệm đo lường cơ học

mười

Khoa học vật liệu

11

Thí nghiệm vật liệu

thứ mười hai

Tiếng anh kỹ thuật cơ khí
READ  Công nghệ thông tin gồm những chuyên ngành nào?  | Educationuk-vietnam.org

II.2.a Kiến thức chuyên ngành (đối với môn lý thuyết và thực nghiệm)

Hướng 1: CƠ KHÍ CƠ KHÍ

Ngày thứ nhất

Công nghệ kim loại

2

Cơ sở của công nghệ sản xuất máy

3

Công nghệ thủy lực và khí nén

4

Công nghệ khí nén và thủy lực TN

5

Hệ thống điều khiển máy và số

6

Kỹ thuật sản xuất

7

Dự án công nghệ chế tạo ô tô

số 8

Thiết bị điện – Điện tử máy công nghiệp

9

TN Thiết bị điện – Điện tử máy công nghiệp

mười

Tự động hóa quy trình sản xuất (MPC)

11

Tự động hóa quy trình TN (CKM)

thứ mười hai

Công nghệ CAD / CAM-CNC

Hướng 2: THIẾT KẾ XE

Ngày thứ nhất

Công nghệ kim loại

2

Cơ sở của công nghệ sản xuất máy

3

Kỹ thuật sản xuất

4

Dự án công nghệ chế tạo ô tô

5

Công nghệ thủy lực và khí nén

6

Công nghệ khí nén và thủy lực TN

7

Máy và hệ thống điều khiển số

số 8

Công nghệ CAD / CAM-CNC

9

CAE trong thiết kế xe hơi

mười

Thiết kế mô phỏng hệ thống máy II.2.b Kiến thức chuyên ngành (đối với học phần thực hành hội thảo, thực hành sau đại học)

Ngày thứ nhất

Thực hành kỹ thuật hàn

2

Thực hành lạnh (CKM)

3

Đào tạo thực tế thông qua hội đồng quản trị

4

Thực hành mài giũa bạn

5

CKM .rotation thực hành

6

Thực hành cơ khí nâng cao

7

Thực hành trong CAD / CAM-CNC. Công nghệ

số 8

Thực tập tốt nghiệp
READ  Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | Educationuk-vietnam.org

II.3 Môn học tốt nghiệp / Kỳ thi tốt nghiệp (10 tín chỉ)

Chuyên đề tốt nghiệp (CNCTM)

Các kỳ thi tốt nghiệp:

– Chuyên đề tốt nghiệp 1 (CNCTM) – Chuyên đề tốt nghiệp 2 (CNCTM) – Chuyên đề tốt nghiệp 3 (CNCTM)

B. PHẦN ĐIỆN TỬ

I. Kiến thức về giáo dục phổ thông (chọn ít nhất 6 tín chỉ)

Ngày thứ nhất

Kinh tế chung

2

Quản lý nghiên cứu giới thiệu

3

Logic đầu vào

4

Phương pháp học đại học

5

Hệ thống tư duy

6

Kỹ năng lập kế hoạch

7

Viện văn hóa Việt Nam

số 8

Xã hội học giới thiệu

II. Kiến thức cơ bản về ngành và nhóm ngành (6 tín chỉ)

Ngày thứ nhất

Kỹ thuật điện và điện tử

2

Kỹ thuật điện và điện tử

3

Swing trong kỹ thuật

4

Cơ học chất lỏng ứng dụng (CKM)

5

Kỹ thuật sưởi ấm

6

Tối ưu hóa trong kỹ thuật

III. Kiến thức chuyên ngành (đối với học phần lý thuyết và thực nghiệm)

Hướng 1: CƠ KHÍ CƠ KHÍ (6 tín chỉ)

Ngày thứ nhất

Sản xuất và quản lý chất lượng

2

Bảo trì và bảo dưỡng công nghiệp

3

Thí nghiệm bảo trì và bảo dưỡng công nghiệp

4

Thiết kế và sản xuất khuôn mẫu

5

Hệ thống CIM

6

CIM. cuộc thí nghiệm

7

Thiết kế sản phẩm công nghiệp

số 8

Quản lý năng lượng và năng lượng

9

Thiết kế hội thảo

mười

Các phương pháp chế biến đặc biệt

11

Vật liệu kỹ thuật hiện đại

thứ mười hai

Công nghệ nano

13

Tính toán số trong kỹ thuật cơ khí
READ  12 Câu hỏi phỏng vấn ngân hàng phổ biến nhất | Educationuk-vietnam.org

14

An toàn tại nơi làm việc và môi trường công nghiệp

15

Robot công nghiệp

16

Lập trình Ứng dụng trong Kỹ thuật (CDT)

Bài 2: THIẾT KẾ XE (6 tín chỉ)

Ngày thứ nhất

Sản xuất và quản lý chất lượng

2

Các phương pháp chế biến đặc biệt

3

An toàn tại nơi làm việc và môi trường công nghiệp

4

Thiết kế và sản xuất khuôn mẫu

5

Thiết bị điện, điện tử trong máy công nghiệp

6

Thí nghiệm Thiết bị điện và điện tử trong máy công nghiệp

7

Cơ sở thiết kế cho máy nâng và máy xây dựng

số 8

Dự án thiết kế máy

9

Thiết kế sản phẩm công nghiệp

mười

Thiết kế kĩ thuật

11

Robot công nghiệp

thứ mười hai

Bảo trì và bảo dưỡng công nghiệp

13

Thí nghiệm bảo trì và bảo dưỡng công nghiệp

14

Lập trình Ứng dụng trong Kỹ thuật (CDT)

r n r n"" setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"" setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_fullment ":" setting_process_fullment " 0, "setting_tag_position": "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60, "resize_height": tiny_image_height " ": 150," resize_image_min_height ": 0," resize_image_normal ": 230," resize_image_normal_height ": 0," resize_image_max ": 690," resize_image_max_height ": 0," resize_image ":" resize_news_news_image_tin "120 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news ":" resize_news ":" 280 "," resize_newsize_width: 400 "," resize_news ": 400", " 400 "," resize_news_image_width ":" 0, "resize_mobile_image_height": 0, "resize_mobile_news_image_width": 0, "resize_ mobile_news_image_height": 0, "setting_signature_on": "1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass " : "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.zamashop@gmail.com", "gmail_smtppass": "zamalovely! @ #", "Site_group": "1", "site_template_color": false, "setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tabse_data "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": " setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Yêu cầu thông tin c u1ee9u 4 c u0f u00e1c tr u01b0 u1eddng nhưng u1ec3n sinh năm u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]} "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};