26 lượt xem

Địa Lí 12 Bài 29: Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp | Educationuk-vietnam.org

1. Vẽ biểu đồ và nhận xét.

Lý thuyết Địa lý 12 bài 29: Thiết kế, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp |  Lý thuyết Địa lý 12 tháng 2

Nhận xét:

Nhìn chung, cơ cấu giá trị sản xuất phân theo các ngành kinh tế của nước ta đã có sự chuyển biến theo hướng tích cực trong giai đoạn 1996 -2005.

– Khu vực công năm 1996 chiếm tỷ trọng cao nhất (49,6%) nhưng năm 2005 giảm xuống còn 25,1% với tỷ trọng thấp nhất.

– Khu vực phi chính phủ năm 1996 có tỷ trọng thấp nhất (23,9%) và năm 2005 có tỷ trọng cao thứ hai (31,2%).

– Khu vực đầu tư nước ngoài tuy năm 1996 có tỷ trọng lớn thứ hai (26,5% nhưng đến năm 2005 đã leo lên chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản lượng (43,7%).

2. Nhận xét về bảng số liệu:

– Do sự thay đổi tài nguyên, cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp không đồng đều ở các vùng.

+ Các vùng có tỷ trọng cao nhất: ĐN, ĐBSH, Đồng bằng sông Cửu Long

+ Khu vực có mật độ thấp nhất: Nguyễn

– Có sự khác biệt về tỷ lệ giữa năm 1995 và năm 2005 đối với từng vùng.

+ Khu vực chiến thắng mạnh nhất: SE

+ Bãi đáp mạnh nhất: TDMNBB

3. Giải thích:

Đông Nam Bộ là vùng có tỷ trọng công nghiệp cao nhất vì:

– Vị trí thuận tiện.

– Lãnh thổ công nghiệp phát triển nhanh chóng, với thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp chính của cả nước. Vai trò của vùng kinh tế chính phía Nam.

READ  Đề thi Toán lớp 9 Học kì 1 năm 2021 | Educationuk-vietnam.org

– Nguồn tự nhiên.

– Dân số và nguồn lao động.

– Những thuận lợi về mặt kĩ thuật.

– Đặc biệt là việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

– Các yếu tố khác (Thị trường, đường lối chính sách …… ..)