7 lượt xem

Điểm chuẩn Đại học Cảnh sát Nhân dân | Educationuk-vietnam.org

Nghiệp vụ cảnh sát

23,85 (A01)
23,9 (C03)
22,95 (D01) 24.4 (A01)
23,6 (C03)
24,2 (D01) A01: 22,66
C03: 21,55
D01: 21,68 A01: 25,83
C03: 26,36
D01: 26,45

– Vị trí 4:

A00: 24,51

A01: 25.39

C03: 24,93

D01: 24.03

– Vị trí 5:

A00: 25,63

A01: 26,83

C03: 26.06

D01: 27.43

– Vị trí 6:

A00: 24,58

A01: 25,5

C03: 24,24

D01: 25,36

– Vị trí 7:

A00: 25,51

A01: 26.48

C03: 26,21

D01: 25,94

– Vị trí 8:

A00: 23,61

A01: 24,5

C03: 23,8

D01: 24,76

– Vị trí 4:

A00: 26,66

A01: 27,65

C03: 28.03

D01: 27,75

– Vị trí 5:

A00: 27.11

A01: 27.21

C03: 28,26

D01: 27,66

– Vị trí 6:

A00: 25,25

A01: 27.04

C03: 26,34

D01: 26.15

– Vị trí 7:

A00: 25,65

A01: 27,26

C03: 27,35

D01: 27.48

– Vị trí 8:

A00: 17,75

A01: 17,75

C03: 17,75

D01: 17,75

r n r n"" setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"" setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_tag_position "," setting_process_position "" "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60, "resize_image_tage": 0, "resize_image_min" : 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "resize_news": "resize_news_image_tin", "i" "small" "," resize_image_image_thumbnail "200" resize_nows ":" resize_nows_nows ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news ":" resize_news ":" 280 "," resize_larhe_m_ "," resize_larhe_m_ "resize_mobile_image_height": 0, "resize_mobile_news_image_ize_image_ize_ di động: 0," mobile_ignature_ize_ize_ize " ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," Site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tabse_time "setting_cache" setting_show_admin_time "setting:", 60 " ", "Truy cập trang web":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Tìm kiếm c u1ee9u 4 thông tin c ucff00 u01b0 u1eddng nhưng u1ec3n sinh vào u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]} "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

READ  Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: