6 lượt xem

Điểm chuẩn Đại học giáo dục | Educationuk-vietnam.org

Tuyensinhso cập nhật kết quả xét tuyển, kết quả xét tuyển của các trường nhanh hơn, đầy đủ hơn.

Chuẩn Đại học Sư phạm – Đại học Quốc gia Hà Nội

** Lưu ý: Điểm này bao gồm cả điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).

Tham khảo thông tin giáo dục đầy đủ của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Quốc gia Hà Nội để có thông tin chính xác hoàn thiện Hồ sơ xét tuyển Đại học.

chi nhánh

2018

2019 Viti 2020 Viti 2021

Sư phạm Toán học

18 19,50 22,75 25,65

Sư phạm vật lý

18 19,50 22,75 25,65

Sư phạm Hóa học

18 19,50 22,75 25,65

Sư phạm Sinh học

18 19,50 22,75 25,65

Sư phạm Văn học

20,25 22 23.3 26,55

Sư phạm lịch sử

20,25 22 23.3 26,55

Sư phạm Khoa học Tự nhiên

19,50 22,75 25,65

Quản lí trường học

16 16 17 20,25

Quản trị Công nghệ Giáo dục

16 17 20,25

Quản lý chất lượng giáo dục

16 17 20,25

Tư vấn học đường

16 17 20,25

Giáo dục khoa học

16 17 20,25

Sư phạm Lịch sử và Địa lý

23.3 26,55

Trường tiểu học

25.3 27,60

Giáo dục mầm non

19,25 25.05
READ  Giống vật nuôi hay, ngắn gọn | Educationuk-vietnam.org

Tìm hiểu về các trường đại học trên địa bàn Hà Nội để sớm quyết định chọn ngôi trường cho ước mơ của mình.

r n r n"" setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"" setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_position "," setting_process_position " "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60, "resize_image_tage": 0, "resize_image_min" : 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "resize_news": "resize_news_image_tin", "i" "small" "," resize_image_image_thumbnail_news, resize_nows ":" ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news ":" resize_news ":" 280 "," resize_larhe_m_ "," resize_larhe_m_ "resize_mobile_image_height": 0, "resize_mobile_news_image_igage_ize_ 0, mobile_ignature_ize_ize_ 0," mobile_ignature " ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," Site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tabse_time "setting_cache" setting_show_admin_time "setting:", 60 " "," access_site ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Tìm kiếm c u1ee9u 4 thông tin c ucff00 u01b0 u1eddng nhưng u1ec3n sinh vào u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]} "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Bài viết cùng chủ đề: