183 lượt xem

Đơn giá tiền lương là gì? Giải đáp một số thắc mắc liên quan | Educationuk-vietnam.org

1. Đơn giá tiền lương là bao nhiêu?

Hiện nay, trong quá trình tổ chức và hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhà nước nói riêng đều có những quy định cụ thể về giá trên một đơn vị tiền lương. Đây là yếu tố cần thiết, đảm bảo quyền lợi của người lao động cũng như ảnh hưởng đến ngân sách và tài chính của doanh nghiệp. Vậy bạn hiểu đơn giá tiền lương là gì?

Giá trên một đơn vị tiền lương là bao nhiêu?

Giải thích một cách đơn giản nhất, giá trên một đơn vị tiền lương là số tiền lương cơ bản dùng để trả công cho người lao động khi họ hoàn thành một đơn vị sản phẩm hoặc một số nhiệm vụ công việc nhất định.

Vấn đề đơn giá tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước hiện đã được quy định rất chi tiết, đặc biệt là khi có Nghị định số. 28 / CP ban hành ngày 28 tháng 3 năm 1997 và nghị định số. Chính phủ về việc thay đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến việc xây dựng và quản lý đơn giá tiền lương. Để biết chi tiết về cách xác định chúng, vui lòng đọc các phần sau của bài viết.

Mời bạn xem thêm: Chuyên mục Vấn đề tiền lương nơi đây!

2. Thông tin chung về việc xây dựng đơn giá tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước

2.1. các đối tượng mục tiêu là ai?

Đối tượng áp dụng xây dựng đơn giá tiền lương theo Nghị định trên bao gồm:

Đối tượng của ứng dụng là ai?
các đối tượng mục tiêu là ai?

– Doanh nghiệp nhà nước hoạt động sản xuất kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp nhà nước.

– Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhà nước. Nó cũng bao gồm các tổ chức, đơn vị hoạt động nhưng chưa có quyết định trở thành doanh nghiệp dịch vụ công ích nhà nước.

– Các tổ chức, đơn vị được hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ tuỳ theo cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ quan Đảng, … tự chủ về tài chính.

Đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích thuộc lực lượng vũ trang, phi lợi nhuận, nguồn kinh phí chủ yếu của nhà nước thì thực hiện theo văn bản hướng dẫn đặc biệt.

Hay nhin nhiêu hơn: Lương thực và lương gộp là gì?

2.2. Nguyên tắc chung xây dựng đơn giá tiền lương

Về nguyên tắc xây dựng đơn giá tiền lương, doanh nghiệp nhà nước phải tuân thủ các quy định sau:

– Sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp nhà nước sẽ phải có mức lao động và giá trên một đơn vị tiền lương. Đơn giá tiền lương này được xây dựng trên cơ sở mức lao động bình quân tiên tiến và các thông số tiền Mức lương tối thiểu của vùng do nhà nước quy định. Nếu có sự thay đổi về mức lao động và các thông số thì giá cả của đơn vị tiền lương cũng thay đổi theo.

Nguyên tắc chung xây dựng đơn giá tiền lương
Nguyên tắc chung xây dựng đơn giá tiền lương

Lương ổn định và thu nhập của người lao động sẽ phụ thuộc vào khối lượng sản phẩm, dịch vụ, năng suất, chất lượng công việc cùng với hiệu quả công việc.

– Việc xây dựng đơn giá tiền lương và thu nhập của người lao động phải được thể hiện đầy đủ trên sổ tiền lương theo quy định.

– Các quỹ khen thưởng, phúc lợi của doanh nghiệp phải phù hợp với điểm 4, điểm 5, Điều 33 Quy chế quản lý tài chính và kế toán doanh nghiệp áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước.

– Nhà nước trực tiếp quản lý tiền lương và thu nhập thông qua việc kiểm tra, giám sát việc áp dụng đơn giá tiền lương, việc sử dụng quỹ tiền lương và chế độ định mức của người lao động trong doanh nghiệp.

Hay nhin nhiêu hơn: Quỹ tiền lương là gì??

3. Hướng dẫn cách xây dựng đơn giá tiền lương doanh nghiệp nhà nước

Theo quy định đã đưa ra, việc xây dựng đơn giá tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước phải thực hiện theo các bước sau:

3.1. Xác định năm nhiệm vụ

Để xây dựng đơn giá tiền lương, trước hết các doanh nghiệp phải xác định nhiệm vụ hàng năm. Căn cứ vào đặc điểm, tính chất hoạt động sản xuất kinh doanh và cơ cấu tổ chức, chi phí kinh tế của doanh nghiệp có liên quan đến trả lương, doanh nghiệp có thể lựa chọn nhiệm vụ năm theo các chỉ tiêu sau:

Xác định năm nhiệm vụ
Xác định năm nhiệm vụ

– Tổng sản phẩm trong tự nhiên (bao gồm cả sản phẩm quy đổi).

– Tổng doanh thu hoặc tổng doanh số.

– Tổng thu nhập trừ tổng chi, không có lương trong tổng chi.

– Lợi nhuận thu được từ kinh doanh.

Việc xác định 5 nhiệm vụ mục tiêu sẽ cần đảm bảo một số vấn đề là:

– Bám sát tình hình thực tế, liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ trong sản xuất kinh doanh của năm trước.

– Tổng sản phẩm quy đổi hiện vật phải phù hợp với phương pháp xây dựng tỷ lệ công việc / đơn vị sản phẩm.

– Chỉ tiêu tổng doanh thu hoặc tổng doanh số, tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa được tính được tính theo quy định tại Nghị định 59.

Hay nhin nhiêu hơn: Tiền thưởng là gì?

3.2. Xác định quỹ tiền lương hàng năm

Quỹ tiền lương hàng năm để xây dựng đơn giá tiền lương được xác định theo công thức sau:

Xác định quỹ tiền lương hàng năm
Xác định quỹ tiền lương hàng năm

Cụ thể, các thông số sẽ là:

– Công việc (Công việc) Manifest: được tính trên cơ sở tỷ lệ lao động chung của sản phẩm, dịch vụ quy đổi.

– Mức lương tối thiểu của doanh nghiệp để có thể xây dựng đơn giá tiền lương (TLmindn): hệ số này được quy định cụ thể cho từng bộ phận như sau:

+ Mức lương tối thiểu theo quy định mới nhất là 210.000đ / tháng.

+ Hệ số điều chỉnh tăng thêm không quá 1,5 lần mức lương tối thiểu tính trong đơn giá tiền lương. Thời điểm từ năm 2001 trở đi, mức tăng áp dụng không quá 315.000 đồng / tháng.

+ Doanh nghiệp được áp dụng hệ số điều chỉnh bổ sung trong khung quy định nếu đáp ứng các điều kiện sau: doanh nghiệp kinh doanh có lãi, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước và bảo đảm tốc độ tăng tiền lương bình quân. thấp hơn tốc độ tăng năng suất lao động bình quân.

+ Việc xác định hệ số điều chỉnh tăng thêm so với mức lương tối thiểu áp dụng theo công thức: Kdc = K1 + K2

Trong đó, Kd là hệ số điều chỉnh tăng, K1 là hệ số điều chỉnh vùng và K2 là hệ số điều chỉnh ngành.

+ Xác định mức lương tối thiểu của doanh nghiệp để xây dựng đơn giá tiền lương theo công thức và các thông tin liên quan như sau:

Xác định mức lương tối thiểu của doanh nghiệp
Xác định mức lương tối thiểu của doanh nghiệp

Hệ số lương Cấp bậc công việc bình quân (Hcb) sẽ được xác định trên cơ sở tổ chức sản xuất, tổ chức công việc, trình độ công nghệ và tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ và cấp bậc công việc.

– Hệ số phụ cấp bình quân tính theo đơn giá tiền lương (HPC) căn cứ theo quy định và hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Quỹ tiền lương của cán bộ quản lý không tính vào mức lao động chung (VVC) sẽ căn cứ vào số lượng lao động do Hội đồng quản lý, cấp có thẩm quyền theo phân cấp xác định, hệ số lương của ngạch. một số bổ sung chẳng hạn như rút tiền bồi thườnghỗ trợ tiền ăn, ở, …

Hay nhin nhiêu hơn: Thưởng thâm niên

3.3. Phương pháp xây dựng đơn giá tiền lương

Sau khi xác định được tổng quỹ tiền lương, tiền công hàng năm, doanh nghiệp tiến hành xây dựng đơn giá tiền lương theo 4 phương pháp sau:

– Đơn giá tiền lương được tính theo đơn vị sản phẩm hoặc các sản phẩm quy đổi. Phương pháp này ứng với mục tiêu kế hoạch của hoạt động sản xuất kinh doanh được chọn là tổng sản phẩm, thường áp dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng, xi măng, điện, dầu, …

Công thức xác định đơn giá như sau:

Vdg = Spring x Tsp

Trong đó, Vd là đơn giá tiền lương, Vh là tiền lương giờ và Tsp là đơn giá lao động của sản phẩm hoặc sản phẩm quy đổi.

– Phương pháp thứ hai là giá trên một đơn vị tiền lương tính theo thu nhập. Phương pháp này tương ứng với mục tiêu sản xuất và phương án kinh doanh được chọn là thu nhập và thường được áp dụng cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ tổng hợp.

Công thức tính toán sẽ là:

Giá trên đơn vị lương dựa trên doanh thu
Giá trên đơn vị lương dựa trên doanh thu

– Phương pháp thứ ba là đơn giá tiền lương tính trên tổng doanh thu trừ tổng chi phí. Phương pháp này tương ứng với mục tiêu sản xuất và phương án kinh doanh đã chọn là tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa thanh toán. Thông thường, phương pháp này được áp dụng cho những doanh nghiệp quản lý chặt chẽ tổng thu nhập và chi phí.

– Phương pháp cuối cùng là đơn giá tiền lương trên cơ sở lợi nhuận, áp dụng cho một số doanh nghiệp quản lý tổng thu nhập, tổng chi phí, xác định lợi nhuận kế hoạch sát với thực tế.

Công thức tính toán cho phương pháp thứ 3 và thứ 4 như sau:

Phương pháp xây dựng đơn giá tiền lương
Phương pháp xây dựng đơn giá tiền lương

Hay nhin nhiêu hơn: Tiền lương đóng góp vào quỹ httt là bao nhiêu?

3.4. Quy định xây dựng đơn giá tiền lương thẩm định

Ngoài ra, có một số quy định về vấn đề xây dựng đơn giá tiền lương trình thẩm định mà các doanh nghiệp nhà nước phải quan tâm, đó là:

– Đối với các doanh nghiệp có đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc thì xây dựng giá tổng hợp trên một đơn vị.

– Đối với doanh nghiệp vừa có thành viên hạch toán độc lập, vừa có thành viên hạch toán phụ thuộc mà sản phẩm, dịch vụ không chuyển đổi được để xây dựng đơn giá tiền lương chung thì xây dựng một số loại đơn giá.

Quy định xây dựng đơn giá tiền lương thẩm định
Quy định xây dựng đơn giá tiền lương thẩm định

– Đối với doanh nghiệp có đơn vị thành viên hạch toán độc lập và đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc nhưng có sản phẩm, dịch vụ chuyển đổi thì chỉ xác định đơn giá trên tổng tiền lương.

Hay nhin nhiêu hơn: Mức lương cơ bản là bao nhiêu?

Đây là bản tóm tắt của tất cả các câu trả lời Giá trên một đơn vị tiền lương là bao nhiêu? cùng một số quy định liên quan. Mong rằng bài viết sẽ thực sự hữu ích đối với những độc giả đang quan tâm đến vấn đề này.

Quy định mới nhất về mức lương cơ bản cho người lao động

Lương cơ sở là mức lương mà hầu hết các doanh nghiệp đều tính toán để trả cho người lao động. Vậy quy định về mức lương cơ bản này là gì? Cùng đọc bài viết sau để tìm câu trả lời nhé.

Lương cơ bản

Tìm một công việc nhanh chóng

Chia sẻ trong VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data- ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 14038 & cateid = 105 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more"). attr (" data -id ", x);});}}); $ (". show_cm "). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm "). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cm'). hiển thị (); $ (". ct_cm"). addClass ("hidden_dtblog");}); $ (". show_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hidden_cd" ) .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (' . show_cd '). show (); $ (". chude"). addClass ("hiden_dtblog");});

READ  Phương pháp nghiên cứu khoa học là gì | Educationuk-vietnam.org