9 lượt xem

Giá trị câu nói “Đảng viên đi trước làng nước theo sau” trong thời đại mới | Educationuk-vietnam.org

Đảng luôn là ngọn hải đăng soi đường cho cách mạng Việt Nam và là tấm gương cho toàn dân noi theo. Trong tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, xóa bỏ chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bắt đầu bằng những từ “Đảng viên đi trước làng và đi theo anh ta.”Mà ngày nay vẫn còn nguyên giá trị. Vậy đảng viên đi trước, làng xóm theo sau có ý nghĩa như thế nào? Hiện nay quan điểm này đang được hiểu như thế nào?

Đảng viên đi trước làng, xóm phải làm theo như thế nào?

“Nâng cao đạo đức cách mạng, diệt trừ chủ nghĩa cá nhân” là bài báo cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuy rất ngắn gọn nhưng những luận điểm Người đề cập đều rất thiết thực; phát triển tư tưởng, lý luận về xây dựng đảng nói chung, đạo đức cách mạng nói riêng.

Đảng viên đi trước làng, xóm phải làm theo như thế nào?
Đảng viên là tấm gương sáng, gương mẫu để nhân dân học tập, noi theo.

câu nói “Đảng viên đi trước làng và đi theo anh ta.“Đó là câu nói bình dân, nhưng chứa đựng niềm tin yêu của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiến lên ở đây được hiểu là tiên phong, nêu gương trong lời nói và việc làm. Tiến lên ở đây không phải để tỏ ra cao sang, quyền uy mà là sự hy sinh và khiêm tốn. Tuy ngắn gọn nhưng Bác đã đúc kết được ý chí chiến đấu, tinh thần tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên xứng đáng là ngọn đuốc soi đường, dẫn lối cách mạng Việt Nam. Làng nước ở đây là của toàn dân, cán bộ đảng viên đi đâu, làm gì thì quần chúng cũng phải nghe và làm theo. Vì vậy, người cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu trong mọi công việc, về đạo đức, lối sống, trong ứng xử hàng ngày, luôn là người tiên phong trong mọi suy nghĩ và hành động.

Vai trò của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng

Xa hơn, trong tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, xóa bỏ chủ nghĩa cá nhân”, Người đã khẳng định lại vai trò, tầm quan trọng của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Hồ Chí Minh cho rằng, nhân tố tạo nên thắng lợi vĩ đại là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam; là sự cống hiến, hy sinh quên mình của đội ngũ cán bộ, đảng viên “Đảng ta lãnh đạo bằng trí tuệ sáng suốt, đã đưa dân tộc ta không ngừng tiến bộ, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.

Vai trò của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng

Theo Người, những chiến công đó được tạo nên bởi biết bao cán bộ, đảng phái lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ. Trong lịch sử chiến tranh của Đảng và trong mọi hoạt động thường ngày, nhất là trên mặt trận chiến đấu và sản xuất, nhiều cán bộ, đảng viên đã thể hiện rất anh dũng, gương mẫu, hăng hái lao động thụ hưởng. sau này và đã lập được những thành tích rất vẻ vang ”. .

Đồng chí khẳng định trong Đảng có hàng trăm nghìn cán bộ, đảng viên luôn đặt lợi ích của giai cấp, của dân tộc lên trên hết. Những tầng lớp tinh hoa đó đã sẵn sàng hy sinh xương máu, tính mạng của mình cho Đảng, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đem lại tự do, hòa bình cho đến ngày nay.

Quan niệm đảng viên đi trước làng, đi sau có còn nguyên giá trị trong thời đại ngày nay?

Quan niệm đảng viên đi trước làng, đi sau có còn nguyên giá trị trong thời đại ngày nay?
Các đảng viên ra trước làng và đi theo trong cuộc chiến chống lại Covid-19


Cho đến ngày nay, những lời dạy của Bác vẫn còn nguyên giá trị và được Đảng Nhà nước ta thực hiện và phát huy mạnh mẽ. Chi bộ luôn coi trọng trách nhiệm, vai trò trách nhiệm của mọi đảng viên. Đảng viên, cán bộ học tập và làm theo đạo đức, lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để làm được điều này, mỗi cán bộ, đảng viên phải:

  • Đảng viên đi trước làng và đi theo anh ta.

  • Đứng vững về chính trị, lấy chủ nghĩa Mác và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động, bám sát các nghị quyết, quan điểm của Đảng. Nêu cao trách nhiệm, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; là luôn rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức xứng đáng là người đảng viên chân chính.
  • Không ngừng nỗ lực, học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, luôn tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, không ngừng hoàn thiện tư cách người cán bộ.
  • Thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, luôn phục vụ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Luôn làm việc khách quan, công bằng và minh bạch.
  • Kiên quyết đấu tranh với tệ quan liêu, cửa quyền, chuyên quyền và những hủ tục tham ô gây phiền hà cho nhân dân. Cán bộ, đảng viên phải luôn tôn trọng các nguyên tắc của pháp luật và kỷ luật nhà nước của Đảng. Đèn Đảng luôn là ngọn đuốc soi đường cho cán bộ, đảng viên của Đảng.

Đảng viên đi trước làng và đi theo anh ta. như lời căn dặn của Bác Hồ đối với các lớp cán bộ, đảng viên trong công cuộc phụng sự Tổ quốc, nhân dân. Sẽ có nhiều cám dỗ trong công việc đó, nhưng mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn là tấm gương sáng cho nhân dân. Người phải luôn hết lòng vì nhân dân, luôn là người đầy tớ trung thành của nhân dân.

READ  Phổ điểm là gì? Phổ điểm hàng năm của kỳ thi THPT nói nên điều gì? | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: