43 lượt xem

Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam PDF | Educationuk-vietnam.org

Bản tóm tắt:

Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng về chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh (Ban hành theo Quyết định số Bộ GD & ĐT, ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) .

Giáo trình đáp ứng yêu cầu thực hành dạy và học của học sinh, sinh viên gồm 8 chương cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, trọng tâm là chủ trương của Đảng trong thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực cơ bản. của đời sống xã hội phục vụ cuộc sống và công việc. Xây dựng cho học sinh niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đi theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

Giúp sinh viên vận dụng kiến ​​thức chuyên ngành để chủ động, tích cực giải quyết các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội theo chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

READ  Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Y tế Hà Nội | Educationuk-vietnam.org