40 lượt xem

Hóa trị của một nguyên tố Hóa học | Educationuk-vietnam.org

Hóa trị là gì?

Hóa trị của một nguyên tố được xác định bằng số liên kết hóa học mà nguyên tử của nguyên tố đó tạo ra trong phân tử.

Làm thế nào để xác định Valence của một phần tử.
Để xác định hóa trị của một nguyên tố, chúng ta phải cho rằng hóa trị của hydro là hóa trị I. Một nguyên tử của nguyên tố khác có thể được liên kết với bao nhiêu nguyên tử hydro, tức là hóa trị của chính nguyên tố đó. Do đó, ta lấy hóa trị của hiđro làm đơn vị tính.

Hiểu biết về hóa trị liệu

Hóa trị cho biết khả năng nguyên tử của một nguyên tố liên kết với nguyên tử của nguyên tố khác.
Hóa trị của một nguyên tố được xác định bởi hóa trị của hydro là I và hóa trị của oxy là II.
Hóa trị của một số nhóm nguyên tử như (SO4), (OH), (NO3). . .

Quy tắc hóa trị

Gọi là công thức tổng quát của một chất bao gồm hai nguyên tố: Giá trị của một nguyên tố hóa học

Ở đó:
a, b là các hóa trị tương ứng với nguyên tố A và nguyên tố B
x, y là chỉ số là số nguyên tử trong thành phần ứng với nguyên tố A và nguyên tố B
Quy tắc hóa trị trong chương trình học hóa học lớp 8 được thể hiện như sau:
Trong một công thức hóa học, tích số nguyên tử và số Valence của nguyên tố này bằng tích số nguyên tử và số hóa trị của phần tử khác.
Trong công thức chung ta có: ax = from

Ta biến đổi tỉ lệ trên thành đơn giản nhất là chỉ số / hóa trị của nguyên tố cần tìm.
Nếu chúng ta biết công thức hóa học về thành phần và hóa trị của một nguyên tố hóa học thì chúng ta sẽ tìm được hóa trị của nguyên tố hóa học kia. Tương tự như vậy, khi biết thông tin về hợp chất gồm nguyên tố hóa học tạo nên chất đó và hóa trị của chất hoặc nhóm chất đó thì chúng ta có thể lập công thức hóa học.
Quy tắc hóa trị sẽ được áp dụng rộng rãi cho các bài toán lập công thức hóa học của hợp chất khi biết hóa trị và tìm hóa trị của một nguyên tố trong hợp chất khi biết hóa trị của nguyên tố kia. Các dạng bài tập này sẽ không khó trong chương trình hóa học lớp 8 nếu các em học thuộc được hóa trị của các nguyên tố trong Bảng hóa trị và thuộc về hoá trị của các nhóm như hoá trị của nhóm OH là I, hoá trị của SO4 là II, hoá trị của NO3 là I, hoá trị của CO3 là II, hoá trị của PO4 là III.

READ  Sơ đồ tư duy bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ dễ nhớ, hay nhất | Educationuk-vietnam.org

Liệt kê các nguyên tố chung và giá trị của chúng

1. Hóa trị của natri là gì?

Natri là một kim loại có khả năng phản ứng cao thuộc chu kỳ 3 của nhóm IA trong bảng tuần hoàn các nguyên tố của Mendeleev. Natri thường được tìm thấy trong một số thành phần như:
– Na2O, NaOH, NaCl, Na2SO4, NaBr, NaI. . .
Trong các hợp chất trên, Natri có hóa trị I và chúng ta có thể dễ dàng tính được dựa trên quy tắc hóa trị như đã phân tích ở trên. Sau này, chúng ta thường gặp natri hóa trị I và chỉ cần nhớ rằng nó đủ để sử dụng ở trường trung học, các em nhé!

2. Kali có hóa trị bao nhiêu?

Kali là một kim loại có khả năng phản ứng cao, giống như Na, kali phản ứng với nước ở nhiệt độ thường. Sở dĩ hai kim trên có tính chất giống nhau là do chúng cùng thuộc nhóm IA trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và tất nhiên Kali có cùng hóa trị với Natri.
Vậy kali có hoá trị I trong các hợp chất thường gặp nhất là K2O, KOH, KCl, K2SO4. . .

Các dạng bài tập về hóa trị

Bài tập 01: Lập công thức của các hợp chất khi biết hóa trị
một. Cho công thức hóa học của canxi oxit biết rằng canxi trong hợp chất có hóa trị II.
Gọi công thức hóa học của canxi oxit là Ca.xOy
Trong các hợp chất, oxi thường có hóa trị II. Sử dụng quy tắc hoá trị ta có 2.x = 2.y => x = y. Chọn x = 1, y = 1.
Vậy công thức hóa học của canxi oxit là CaO
b. Giới thiệu công thức hóa học của lưu huỳnh oxit trong các hợp chất của lưu huỳnh với các số sóng 2, 4, 6.
Gọi công thức hóa học của oxit lưu huỳnh là SxOy
Trong các hợp chất hóa học, oxi thường có hóa trị II. Sử dụng quy tắc hoá trị ta có: ax = 2.y. đâu là giá trị tương ứng với hóa trị của lưu huỳnh.
Trình lập bảng:

READ  Tuyệt vọng là gì? Thoát khỏi sự tuyệt vọng để thành công hơn | Educationuk-vietnam.org
Hóa trị lưu huỳnh (a) ax = 2.y Công thức hóa học
2 2.x = 2.y => Chọn x = y = 1 VÌ THẾ
4 4.x = 2.y <=> 2.x = y. Chọn x = 1, y = 2 SO2
6 6.x = 2.y <=> 3.x = y. Chọn x = 1, y = 3 SO3

c. Lập công thức hóa học của oxit sắt biết rằng số hóa trị của sắt trong thành phần oxit lần lượt là 2, 3.
Trả lời: Công thức hóa học của oxit sắt lần lượt là FeO và Fe2O3.
d. Biết công thức hóa học của cacbon monoxit trong thành phần Cacbon có số sóng 2, 4.
Trả lời: Công thức hóa học của cacbon monoxit lần lượt là CO và CO2
Bài 2: Lập công thức hóa học của oxit sắt khi biết:
một. FeSO4
b. Fe (NO3) 2
c. Fe2 (SO4) 3
d. FeCl2
Bài tập 3: Tính số sóng của các nhóm hóa học sau:
một. H2S
b. SO2
c. HNO3
d. H2SO4
Bài 4: Xác định giá trị:
một. Độ cao của nguyên tố N trong các hợp chất: NH3; KHÔNG; NO2; N2O5.
b. Của nguyên tố Fe trong thành phần: FeO; Fe2O3; Fe (OH) 2; Fe (OH) 3;
c. Của nguyên tố P trong các hợp chất: PH3; P2O5…
Bài 5: Lập công thức hoá học và tính phân tử khối của các hợp chất có thành phần cấu tạo như sau:
a) Fe (II) và O
b) Fe (III) và SO4
c) Cu (II) và Cl (I)
d) Mn (VII) và O
e) H và CO3 (II)
f) H và NO3 (I)
g) H và PO4 (III)
h) Na (I) và SO4 (II)
i) Al (III) và SO4
Bài 6: Công thức nào sau đây không đúng? Thay đổi công thức để chính xác:
MgO; Na3O2; Ca3PO4; Dd H2SO4; Ba3 (PO4) 2.
Dije se:
– SO4 có hóa trị II
– PO4 có hóa trị III
Bài 7: Theo hoá trị của Fe trong Fe2O3, hãy chọn công thức đúng trong số các công thức hoá học sau: Fe (OH) 2; Fe2 (NO3) 3; Fe2 (SO4) 3; FePO4.
Nếu có thắc mắc hoặc yêu cầu mình giải thích chi tiết, hãy để lại bình luận nhé!

Bảng giá trị của một số nguyên tố cần nhớ

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu với các em cách học thuộc sơ đồ hóa học lớp 8 để giúp các em nắm được hóa trị của các chất thường gặp. Sau đó, nhìn vào thành phần, thông qua quy tắc hóa trị, chúng tôi phát hiện ra hóa trị của các nguyên tố khác.

Những bông hoa của một nữ anh hùng tuyệt vời

Bông hoa của một nữ anh hùng tuyệt vời 1

READ  Chuyên viên tài chính là gì? Làm tài chính là làm gì ? | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: