30 lượt xem

Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam | Educationuk-vietnam.org

Chọn một câu để xem câu trả lời nhanh hơn

Phần 1

I. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

1. Hoàn cảnh

Các phong trào đấu tranh trong nội bộ như phong trào công nhân, phong trào nông dân, phong trào bãi công, phong trào học sinh, sinh viên phát triển sôi nổi, tạo nên làn sóng đấu tranh cách mạng khắp nơi.

– Ba tổ chức cộng sản ra đời hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng với nhau.

Bối cảnh trên đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có một Đảng Cộng sản đoàn kết trong cả nước để lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

– Dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản diễn ra tại Hồng Kông (Trung Quốc) từ ngày 3 đến 7-2-1930.

Phần 2, 3

2. Nội dung hội nghị

– Hợp nhất 3 tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Tán thành Cương lĩnh chính trị, Sách lược vắn tắt, Lược đồ do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo => Đây là Chương trình chính trị đầu tiên của Đảng.

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930)

3. Ý nghĩa

– Hội nghị có ý nghĩa như đại hội thành lập Đảng.

ND chính


Tóm tắt hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam: bối cảnh, nội dung, ý nghĩa.

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tâm linh Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Loigiaihay.com

READ  Cách viết ngày tháng năm trong tiếng Anh, cách viết tắt dễ nhớ | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: