20 lượt xem

Hợp đồng môi giới là gì? Mẫu hợp đồng môi giới năm 2022 | Educationuk-vietnam.org

Hiện nhằm đạt được doanh số cao trong hoạt động kinh doanh. Các chủ thể kinh doanh thường sử dụng hoạt động môi giới để giúp khách hàng tiếp cận sản phẩm của mình tốt hơn. Và để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các bên, sẽ soạn thảo Hợp đồng hòa giải.

Trong bài viết này, công ty luật Hoàng Phi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích liên quan đến vấn đề trên.

Hợp đồng hòa giải là gì?

Hợp đồng hòa giải hợp đồng giữa các bên được hòa giải và hòa giải viên, trong đó hòa giải viên giới thiệu bên thứ ba giao kết hợp đồng cho bên được hòa giải hoặc đưa ra các điều kiện để bên được hòa giải giao kết hợp đồng và nhận hoa hồng để làm hòa giải viên đó.

Trong bài viết này, Công ty Luật Hoàng Phi sẽ cung cấp thông tin về hai loại hình môi giới quan trọng hiện nay: Môi giới thương mại và Môi giới bất động sản:

Thứ nhất: Trung gian thương mại

Hòa giải thương mại là hoạt động thương mại mà thương nhân làm trung gian (gọi là trung gian) cho các bên mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (gọi là trung gian) trong đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán và mua hàng hóa, dịch vụ và nhận thù lao theo hợp đồng hòa giải.

Thứ hai: Hòa giải bất động sản

Môi giới bất động sản làm trung gian cho các bên mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại và mua bất động sản.

Điều kiện đối với chủ thể trung gian bất động sản như sau:

– Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ hòa giải bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề hòa giải bất động sản, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Cá nhân có quyền thực hiện dịch vụ hòa giải bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề hòa giải bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được vừa là người trung gian vừa là người thực hiện hợp đồng trong giao dịch bất động sản.

Nội dung của người môi giới bất động sản như sau:

– Nhà môi giới Tìm kiếm đối tác đáp ứng các điều kiện của khách hàng để tham gia đàm phán và ký kết hợp đồng.

Đại diện theo ủy quyền thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại và cho thuê tài sản là bất động sản.

– Cung cấp thông tin và hỗ trợ các bên trong việc đàm phán, ký kết các hợp đồng mua bán bất động sản, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại và cho thuê.

Khi tham gia môi giới bất động sản, người môi giới sẽ nắm rõ nhất đối tượng của hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê bất động sản và nhu cầu của người mua.

Vì vậy, sự hỗ trợ của các bên tham gia hợp đồng là một trong những chức năng quan trọng của hòa giải viên.

Thù lao của người môi giới bất động sản như sau:

Doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản được hưởng thù lao từ khách hàng. Mức thù lao này không liên quan đến các vấn đề liên quan khác, do luật hiện hành xác định.

– Mức thù lao hòa giải bất động sản do các bên trong hợp đồng thỏa thuận không phụ thuộc vào giá của giao dịch được hòa giải.

Như vậy, pháp luật cho phép các bên thỏa thuận mức thù lao trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nó phụ thuộc vào ý chí của các chủ thể khi họ tham gia giao dịch.

Mẫu hợp đồng trung gian thương mại

Tải xuống (DOCX, 20 KB)

Ví dụ về hợp đồng hòa giải thương mại Công ty luật Hoàng Phi đưa ra như sau:

HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI THƯƠNG MẠI

(Số: …………. / HĐMGTM)

Hôm nay, ngày… tháng… năm…, tại

1 / MÔI GIỚI (PALIA A):

Địa chỉ (Trụ sở chính):…

Điện thoại:…

Fax: aks

Mã tài chính:…

Số tài khoản:…

Bởi Mr. (quý bà):…

Chức vụ:… làm đại diện.

2 / MÔI GIỚI BÊN (BÊN B):

Địa chỉ (Trụ sở chính):…

Điện thoại:…

Fax: aks

Mã tài chính:…

Số tài khoản:…

Bởi Mr. (quý bà):…

Chức vụ:… làm đại diện.

NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Hai bên đồng ý ký hợp đồng với nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG CỦA MÔI GIỚI

Đối tượng của hợp đồng: Người trung gian mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ…;

– Thông tin và mô tả hàng hóa và dịch vụ;

– Giá cả hàng hóa và dịch vụ.

ĐIỀU 2: TRÌNH ĐỘ THỂ THAO

– Thông tin về phần thưởng

ĐIỀU 3: THANH TOÁN

– Cách thức và phương tiện thanh toán;

– Điều khoản thanh toán.

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI BÊN

Quyền và nghĩa vụ của Bên A

– Quyền và nghĩa vụ của THỎA THUẬN

ĐIỀU 4: VI PHẠM HỢP ĐỒNG

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN TRANH CHẤP

ĐIỀU 6: THỜI HẠN HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng được lập vào năm …………. ().) Bản sao, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN HOẶC ĐẠI DIỆN BÊN

Chức danh

(Chữ ký, con dấu) (Chữ ký, con dấu)

Mẫu hợp đồng trung gian bất động sản

Trong hợp đồng môi giới bất động sản có nhiều loại như hợp đồng mua bán bất động sản, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại và cho thuê. Trong bài viết này, Công ty Luật Hoàng Phi xin đưa ra các ví dụ về hợp đồng môi giới bất động sản như sau:

HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

(Số: …………. / HĐMGMBReal)

Hôm nay, ngày … tháng. năm ……., tại ……………………… ..

Chúng tôi gồm:

1 / MÔI GIỚI (PALIA A): …..

Địa chỉ nhà:

Điện thoại:

Số fax:

Mã tài chính:

Số tài khoản:

Bởi Ông (Bà):

Chức vụ:… làm đại diện.

2 / MÔI GIỚI BÊN (BÊN B):

a) Đối với cá nhân:

Bà:… Năm sinh:…

Số CMND:… Ngày cấp… Nơi cấp

Gia đình:

Địa chỉ nhà:

Điện thoại:

Với tư cách là chủ sở hữu tài sản:…

b) Đối với đồng sở hữu:

Z .:… Năm sinh:…

Số CMND:… Ngày cấp… Nơi cấp

Gia đình:…

Địa chỉ nhà:…

Điện thoại:…

Các giấy tờ về quyền sở hữu và các giấy tờ liên quan đến bất động sản do cơ quan có thẩm quyền cấp cho Bên B bao gồm: ……………………….

NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Hai bên đồng ý ký hợp đồng với nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG CỦA MÔI GIỚI

Đồng ý chỉ định bên A thực hiện các dịch vụ hòa giải

– Đặc điểm và hồ sơ pháp lý của bất động sản

– Giá bán bất động sản

ĐIỀU 2: CHỈ TIÊU MÔI GIỚI

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC VÀ ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN

– Phương thức thanh toán

Điều khoản thanh toán

– Các hình thức xử phạt vi phạm (nếu có)

ĐIỀU 4: THỜI GIAN MÔI GIỚI

– Thời hạn của hợp đồng

– Cách gia hạn hợp đồng

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA PHỤ NỮ

– Quyền và nghĩa vụ của Bên A

– Quyền và nghĩa vụ của THỎA THUẬN

ĐIỀU 8: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Hợp đồng được lập vào năm …………. ().) Bản sao, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN HOẶC ĐẠI DIỆN BÊN

Chức danh

(Chữ ký và con dấu) (Chữ ký và con dấu)

Mẫu hợp đồng hòa giải thuê nhà

Mẫu hợp đồng hòa giải cho thuê tương tự như mẫu hợp đồng hòa giải mua bán nhà. Tất nhiên, đối với nội dung điều khoản các bên thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên. Điểm khác biệt rõ nhất về nội dung và đối tượng của hợp đồng môi giới cho thuê có thể được soạn thảo như sau:

“Điều 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG CỦA NGƯỜI MÔI GIỚI

1. Bên B đồng ý giao cho Bên A thực hiện dịch vụ trung gian mua bán bất động sản thuộc sở hữu của Bên B.

2. Đặc điểm của bất động sản và các giấy tờ pháp lý về bất động sản là đối tượng của dịch vụ này được mô tả như sau:

3. Giá cho thuê bất động sản này đã được hai Bên thỏa thuận và Bên A ước tính là: ……………… đồng.

Tổng bằng chữ: …………… đồng.

Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nếu thấy cần điều chỉnh giá thuê thì hai bên phải thỏa thuận bằng văn bản ”.

Từ những phân tích trên, Công ty Luật Hoàng Phi mong rằng bạn đã có thêm những thông tin cần thiết về Hợp đồng hòa giải Nếu còn thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Đường dây pháp lý 19006557.

READ  Khóa luận tốt nghiệp là gì? Cách viết khóa luận chuẩn | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: