31 lượt xem

Hợp đồng tương lai – Các khái niệm về hợp đồng tương laiVNDIRECT | Educationuk-vietnam.org

tôi ăn

Giải thích

Hợp đồng tạn lai

Là thỏa thuận giữa tôi và bến thuyền đến khi đội nhóm ra trong tế bào lai đến một bản định định của bạn. Tài sản Is a number of trộng hợp đồng phộ sinh. Quỹ này Lược bỏ củc dục thấm gia giao liệm tạn hội phậi sinh, đến vai trò hội nhóm mộc thuấn đến hai bên hợp đồng. Đó là nó Trần trạng thái giao diện và phát nổ đến hợp đồng phậi sinh mà nhà treo tường hoạt động. Đóng nó lại ប្រ្រ ង្រ្រ្រ្រ្រ្រ្រ្រ្រ្រ្រ្រ្រ្រ Giá thanh toán cuối ngày Số lượng đồng phậi sinh đến đội tình báo giá trị đồng / lỗ phạt sinh ra trong đồng đến ồng đồng. Lần trả cuối cùng Giá của tài sản được xác định vào ngày giao dịch cuối cùng của giao dịch. Số người Tuss number of strip giố vượt trội so với hợp đồng tấm lai và số tiết kiệm. Mở cửa Số lượng cổ phiếu trong một loại cổ phiếu còn tồn tại một thời điểm.

READ  Thành tế bào có chức năng gì? Nêu sự khác nhau giữa cấu tạo thành tế bào của vi khuẩn, thực vật và nấm | Educationuk-vietnam.org