7 lượt xem

HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH THUẾ TNCN NĂM 2020 | Educationuk-vietnam.org

Hướng dẫn cách tính thuế TNCN năm 2020 Thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp của cá nhân đã ký hợp đồng lao động (trên hoặc dưới 3 tháng).

I. Xác định tỷ lệ tính toán TAP

– Hợp đồng lao động dưới 3 tháng có tổng thu nhập từ tiền lương trên 2.000.000 đồng thì khấu trừ thuế TNCN 10% với điều kiện phải đăng ký mã số thuế cá nhân.

– Đối với cá nhân không cư trú, thường là đối với người nước ngoài, mức trích là 20% trên tổng số tiền thu tiền lương, tiền công.

– Các đối tượng tính theo Biểu thuế lũy tiến đối với cá nhân ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên.

khung thuế (Ngày thứ nhất) Thu nhập chịu thuế / tháng (triệu đồng) (2) Thuế (%) (3) Công thức tính số thuế phải nộp (4)
Ngày thứ nhất Cho đến 5 5 Thu nhập chịu thuế (TNDN) x 5%
2 Trên 5 đến 10 mười TNT x 10% – 250.000 đồng
3 Trên 10 đến 18 15 TNT x 15% – 750.000 VND
4 Trên 18 đến 32 20 TNT x 20% – 1.650.000 VND
5 Trên 32 đến 52 25 TNT x 25% – 3.250.000 VND
6 Trên 52 đến 80 30 TNT x 30% – 5.850.000 đồng
7 Trên 80 35 TNT x 35% – 9,850,000 VND

(Một phần của thuế lũy tiến được mô tả trong Thông tư số 111/2013 / TT-BTC)

II TÍNH THUẾ TNCN ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRÊN 3 THÁNG

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập chịu thuế x Thuế suất (%)

Ở đó:

Thu nhập chịu TAP = Tổng doanh thu(Ngày thứ nhất) – (bảo hiểm(2) + khấu trừ(3) + Các mặt hàng được miễn thuế(4))

Ngày thứ nhất. Tổng doanh thu các khoản được trả bao gồm: tiền lương, tiền công, tiền thưởng, phụ cấp, trợ cấp …

2. bảo hiểm Tỷ lệ bắt buộc: BHXH (8%), BHYT (1,5%), BHTN (1%).

3. Giảm giá:

– Giảm trừ gia cảnh:

+ Đối với người nộp thuế là 11 triệu đồng / tháng.

+ Đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng / tháng. (Phải đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh).

– Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo và quảng bá giáo dục.

4. Các mặt hàng được miễn thuế bao gồm:

– Tiền ăn giữa ca không quá 730.000 đồng / tháng.

Ví dụ: Nếu bạn nhận được khoản tiền cấp dưỡng 750.000 đồng / tháng, bạn sẽ được miễn 730.000 đồng, trong khi 750.000 – 730.000 = 20.000 sẽ được tính vào thu nhập chịu thuế của bạn trong TAP.

– Tiền bồi thường bộ quần áo không quá 5.000.000 đồng / năm (Miễn toàn bộ nếu chi bằng hiện vật)

Ví dụ: Nếu bạn nhận được phụ cấp phù hợp với mức 4.900.000 đồng / năm / người thì sẽ được miễn hoàn toàn.

Nếu bạn nhận được 5.200.000 đồng / năm / người thì được miễn 5.000.000 đồng và 200.000 đồng được tính vào thu nhập chịu thuế TAP.

– Đền bù điện thoại, xăng xe, công tác phí (theo Quy chế tài chính / Nội quy Công ty).

– Thu nhập làm thêm vào cuối tuần, ngày lễ và ban đêm được trả nhiều hơn lương ngày thường

Ví dụ: Bạn làm thêm 50.000 đồng / giờ nhưng làm thêm ban đêm 70.000 đồng / giờ thì 70.000 – 50.000 = 20.000 đồng sẽ được miễn thuế.

– Tiền thuê nhà được bồi thường không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (không bao gồm tiền thuê nhà) …

B. Thuế suất

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân được áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại Thông tư số. 111/2013 / TT-BTC (Xem Phần I. Xác định tỷ lệ tính TAP).

III. Hãy xem các ví dụ sau để hiểu rõ hơn về cách tính thuế TNCN:

ví dụ 1: Tháng 5 năm 2020 Ông A nhận được thu nhập sau:

  • Lương ngày làm việc: 20 000 000 VND
  • Tiền ăn giữa ca: 500.000 đồng
  • Phụ cấp điện thoại: 200.000.000 VND

Trong tháng này, Mr. Anh ấy chưa đóng góp bất kỳ khoản nào liên quan đến từ thiện, nhân đạo …

Ngoài ra, Mr. Anh ta có nuôi con dưới 18 tuổi đã đăng ký người phụ thuộc vào công ty không.

Tính toán TAP của Mr. A vào tháng 5 năm 2020 như sau:

1. Tổng thu nhập = 20 000 000 đồng + 500 000 đồng + 200 000 đồng = 20.700.000 vnđ

2. Bảo hiểm

An sinh xã hội (8%) = 20.000.000 đồng x 8% = 1.600.000 đồng

Bảo hiểm y tế (1,5%) = 20.000.000 x 1,5% = 300.000 đồng

BHTN (1%) = 20.000.000 x 1% = 200.000 đồng

_________________________________________________________________

Tổng = 2.100.000 VNĐ

3. Giảm giá:

– Bản thân: 11.000.000 VND

– 1 cấp dưới = 4.400.000 VND

Tổng chiết khấu: 15.400.000 VND

4. Miễn giảm = 500.000 (tiền ăn giữa ca)

Vì thế, thu nhập chịu thuế (TNDN) = Tổng thu nhập – (Bảo hiểm + Các khoản khấu trừ + Miễn thuế)

= 20.700.000 VND – (2.100.000 VND + 15.400.000 VND + 500.000 VND) = 2.700.000 VND

Từ đó thu nhập chịu thuế của Mr. Có phải họ đang ở mức 1 (lên đến 5 triệu đồng).

Dựa trên công thức cho cột (4) cho cấp độ 1 trong bảng Phí lũy tiến từng phần, sau đó:

Số tiền TAP phải trả = TNT x 5% = 2.700.000 đồng x 5% = 135,000 vnđ

Từ đây, cũng có thể suy ra rằng tiền lương hàng tháng của Mr. Là nó:

Lượng thức ăn đã lấy = Tổng doanh thu(Bảo hiểm + TAP)

= 20.700.000 VND – (2.100.000 VND + 135.000 VND) = 18.465.000 VND

Ví dụ 2: Vào tháng 6 năm 2020, Mr. M nhận được khoản thu nhập sau:

o Lương ngày làm việc: 50.000.000 VND

o Tiền ăn giữa ca: 500.000 đồng

o Tiền điện thoại: 200.000 VNĐ

Tháng này ZM không đóng góp tiền từ thiện, nhân đạo …

Ngoài ra, Mr. M nuôi 2 con dưới 18 tuổi đã đăng ký người phụ thuộc vào công ty.

Tính toán TAP của Mr. M vào tháng 6 năm 2020 như sau:

1. Tổng thu nhập = 50 000 000 đồng + 500 000 đồng + 200 000 đồng = 50.700.000 vnđ

2. Bảo hiểm:

+ Tiền lương đóng BHXH, BHYT = 20 lần lương cơ sở = 20 x 1.490.000 đồng = 29.800.000 đồng

(Từ ngày 07.01.2018 = 20 x 1.390.000đ = 27.800.000đ)

+ Tiền lương đóng BHTN = 20 lần mức lương tối thiểu vùng = 2 = 20 x 4.420.000 đồng = 88.400.000 đồng (vượt quá mức lương của ông M nên mức lương là 50.000.000 đồng)

An sinh xã hội (8%) = 29.800.000 đồng x 8% = 2.384.000 đồng

Bảo hiểm y tế (1,5%) = 29.800.000 đồng x 1,5% = 447.000 đồng

BHTN (1%) = 50.000.000 đồng x 1% = 500.000 đồng

_________________________________________________________________

Tổng = 3,331,000 VND

3. Giảm giá:

– Bản thân: 11.000.000 VND

– 2 người phụ thuộc = 2 x 4 400 000 đồng = 8 800 000 đồng

Tổng chiết khấu: 19.800.000 VND

4. Miễn giảm = 500.000 VNĐ (hỗ trợ tiền ăn giữa ca)

Vì thế, thu nhập chịu thuế (TNDN) = Tổng thu nhập – (Bảo hiểm + Các khoản khấu trừ + Miễn thuế)

= 50.700.000 VNĐ – (2.970.000 VNĐ + 16.200.000 VNĐ + 500.000 VNĐ) = 31.030.000 VND

(Từ ngày 07.01.2018 = 50.700.000 VNĐ – (3.331.000 VNĐ + 19.800.000 VNĐ + 500.000 VNĐ) = 27.069.000 VND

Từ đó thu nhập chịu thuế của Mr. M đang ở mức 4 (Trên 18 đến 32 triệu đồng).

Dựa trên công thức cho cột (4) cho cấp độ 4 trong bảng Phí lũy tiến từng phần, sau đó:

Số tiền TAP phải trả = TNT x 20% – 1.650.000 = (27.069.000 đồng x 20%) – 1.650.000 đồng = 3.763.800 VND

Từ đây, cũng có thể kết luận rằng tiền lương hàng tháng của Mr. M là:

Số lượng thực phẩm nhận được = Tổng thu nhập – (Bảo hiểm + TAP)

= 50.700.000 – (3.331.000 VND + 3.763.800 VND) = 43.605.200 VND

Chúng tôi hy vọng rằng với các hướng dẫn và ví dụ ở trên về cách tính APR mới nhất vào năm 2020, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc tính toán số tiền APR phải trả của mình.

READ  Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là gì và thực trạng tại Việt Nam | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: