20 lượt xem

Mẫu Hợp đồng giao khoán 2022 theo thông tư 133, 107, 200 | Educationuk-vietnam.org

Hợp đồng ly thân là một trong những loại hợp đồng được sử dụng rộng rãi trong đời sống hàng ngày nhưng nhiều người chưa biết cách điền vào mẫu hợp đồng.

Vậy hợp đồng khoán sản là gì? Hợp đồng giao nhận hàng mẫu thể hiện những nội dung gì? Làm thế nào để giao kết một hợp đồng tách? Nếu bạn có thắc mắc hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật Hoàng Phi.

Hợp đồng lô hàng là gì?

Hợp đồng ly thân là văn bản ghi lại sự thoả thuận của bên giao khoán và bên giao khoán về nội dung công việc nhận khoán.

Do đó, bên giao khoán có nghĩa vụ thực hiện một công việc nhất định theo hợp đồng nghĩa vụ và có trách nhiệm nộp kết quả công việc cho bên giao thầu cho đến khi hoàn thành công việc được giao.

Bên nhận khoán nghiệm thu kết quả công việc và có trách nhiệm thanh toán tiền công cho bên nhận khoán theo nội dung đã thoả thuận trong hợp đồng đã ký kết.

Thông thường khi giao kết hợp đồng, chúng tôi sẽ sử dụng mẫu:

Hợp đồng ly thân tổng: đây là hợp đồng trong đó giám đốc chuyển giao toàn bộ chi phí cho giám đốc để hoàn thành công việc.

– Hợp đồng giao khoán: đây là hợp đồng trong đó bên nhận khoán tự lo phương tiện làm việc. Cedent chỉ chịu trách nhiệm thanh toán khấu hao tài sản làm việc và tiền lương.

Ghi chú: Thông thường các công việc được giao trong hợp đồng này có tính thời vụ, dễ biến động và chỉ phát sinh trong một khoảng thời gian nhất định.

Nội dung của hợp đồng phân chia là gì?

mẫu hợp đồng phân chia bao gồm các thông tin như thông tin của các bên tham gia hợp đồng và các bên tham gia hợp đồng; Nội dung và tiến độ công việc; Khen thưởng và kế hoạch trả thưởng; Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng; Quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng; Điều kiện chung.

Khi điền đầy đủ thông tin vào mẫu hợp đồng, Khách hàng có thể điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn sau:

– Thông tin của các bên: Người quản lý và nhà thầu điền đầy đủ và chính xác tất cả các thông tin của các bên nêu trong hợp đồng.

– Nội dung và tiến độ công việc:

+ Về nội dung công việc, ghi rõ ràng, cụ thể từng công việc đã thống nhất.

+ Về tiến độ công việc, ghi rõ ngày bắt đầu và ngày kết thúc công việc.

– Lịch thanh toán và trả thù lao:

+ Phần thưởng phải được ghi rõ ràng bằng cả số và bằng chữ.

+ Tiến độ thanh toán nếu có sự phân chia thời gian thanh toán cho từng công việc cụ thể thì cần ghi rõ mức thưởng khi kết thúc phần việc.

– Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng:

+ Đề cập rõ ràng các quyền, những gì bên ký kết được làm, v.v.

Ví dụ:

Nghiên cứu kỹ các tài liệu, sổ sách kế toán do Bên B cung cấp để thiết lập sự tham gia;

Nộp giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất cho bên B để đăng ký quyền sử dụng đất;

+ Nói đến nghĩa vụ phải nói đến người giao phải thực hiện công việc như thế nào, trách nhiệm ra sao, việc gì nên làm và việc gì không, thời hạn thực hiện công việc là bao nhiêu, …).

– Quyền và nghĩa vụ của bên nhận:

+ Đề cập rõ ràng các quyền, những gì bên nhận khoán có thể làm, v.v.

+ Đề cập đến các nghĩa vụ như bên giao khoán phải thực hiện công việc như thế nào, nên làm gì và không được phép, thời hạn thực hiện công việc là bao nhiêu, v.v.

Các điều khoản chung phải chỉ ra các thông tin như:

+ Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản trong hợp đồng này.

Tất cả các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được giải quyết ban đầu thông qua thương lượng. Trong trường hợp không thể thương lượng, tranh chấp sẽ được giải quyết bởi Tòa án có thẩm quyền.

+ Hợp đồng này có hiệu lực vào ngày nào và nó được tự động thanh lý khi hai bên đã thỏa thuận như thế nào?

– Hợp đồng này được lập thành nhiều bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Hợp đồng hợp đồng 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
– *** –

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(Số: 150 / HDGKV)

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2020

BÊN A (BORROWER):
CÔNG TY: Công ty TNHH Đại Phát
Địa chỉ: 105 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội Điện thoại: 02431878112. Fax: 02431778989
ĐKKD: 15678999
Mã số thuế: 15678999

Đại diện PL: Nguyễn Văn Long
Chức vụ: Tổng giám đốc

PHẦN B (PHẦN THUÊ):

Z / Znj: Trần Như Thảo

Ngày sinh: 25 tháng 4 năm 1992
Địa chỉ: Số nhà 402 La Phù, xã La Phù, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.

Số ID: 045176189912
Nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Hai bên đồng ý ký và thực hiện hợp đồng đang làm việc với các điều khoản sau:
Điều 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Bên A giao cho bên B đứng tên sổ đỏ đất tại địa chỉ số 24 đường Phan Bội Châu, thành phố Nam Định.

Điều 2. Tiến độ công việc

Bên A yêu cầu Bên B thực hiện nhanh chóng, nhanh chóng trong thời gian 30 ngày, chậm nhất là ngày 22/01/2021 Bên B phải hoàn thành.

Điều 3. Biểu trả thù lao và trả thù lao
3.1. Bên A sẽ trả cho Bên B thù lao cho công việc nêu tại Điều 1Hợp đồng ly thân đang làm việc đây. Tổng phần thưởng là: 20.000.000 VNĐ. (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng);
3.2. Sau khi Bên A chuyển cho Bên B các hồ sơ, tài liệu cần thiết để Bên B tiến hành công việc, Bên A sẽ tạm ứng cho Bên B số tiền là: 10.000.000đ;
3.3. Phần thù lao còn lại bên A sẽ thanh toán cho bên B khi hoàn thành công việc theo hợp đồng.
3.4. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên A
4.1. Nghiên cứu kỹ các tài liệu, sổ sách kế toán do Bên B cung cấp để thiết lập sự tham gia;
4.3. Nộp giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất cho bên B để đăng ký quyền sử dụng đất;
4.4. Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định trong hợp đồng này và theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Hợp đồng
5.1. Yêu cầu người có quyền sử dụng đất nộp các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất;
5.2 Yêu cầu người có quyền sử dụng đất giao đất đủ diện tích, hạng đất phù hợp, loại đất, vị trí, số lượng và tình trạng của đất theo thỏa thuận;
5.3. Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất nhận chuyển nhượng;
5.4. Trả đủ, đúng thời hạn và đúng phương thức đã thoả thuận cho bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
5.5. Đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
5.6. Bảo đảm quyền của bên thứ ba đối với đất chuyển nhượng;
5,7. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng này và quy định của pháp luật.

Điều 6: Quy định chung
6.1. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản của hợp đồng này;
6.2. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được giải quyết ban đầu thông qua thương lượng. Trong trường hợp thương lượng không thành, tranh chấp sẽ do Tòa án có thẩm quyền giải quyết;
6.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được thực hiện ngay sau khi Bên B nhận được khoản tiền tạm ứng đầu tiên;
6.4. Hợp đồng này gồm một trang gồm các điều, được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt có hiệu lực pháp lý như nhau do mỗi bên tự nắm giữ.

MỘT MẶT
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Nguyễn Văn Long
ANA B
(ký, ghi rõ họ tên) Trần Như Thảo

Download (Tải xuống) mẫu hợp đồng năm 2021

Hợp đồng giao khoán theo thông tư 133

Theo mẫu hợp đồng phân chia Theo Thông tư số. 133/2016 / TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính, Hợp đồng sẽ bao gồm các thông tin chính sau:

Họ và tên, Chức vụ, Đại diện Bên ký kết

– Họ và tên, chức vụ, đại diện bên ký hợp đồng

Cách thức giao kết hợp đồng

– Điều khoản thực hiện hợp đồng

– Thời hạn của hợp đồng

– Các điều kiện khác

– Nội dung hợp đồng làm việc

– Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của bên nhận hợp đồng:

– Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của Giám đốc:

– Đại diện bên giao khoán, đại diện giám đốc, người lập, kế toán trưởng của giám đốc ký và ghi rõ họ tên.

Ghi chú: Hợp đồng khoán thầu theo thông tư 200, ban hành theo thông tư số. 200/2014 / TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, nội dung hợp đồng phân chia cũng tương tự như mẫu tại thông báo số 133 lần 4.

Download (Tải về) hợp đồng giao thầu theo thông tư 133

Download (Tải xuống) hợp đồng chuyển nhượng theo thông tư 200

Hợp đồng theo thông tư 107

Hợp đồng theo thông tư 107 Nó cũng bao gồm các nội dung chính sau:

– Mở đầu: Người nhận hợp đồng phải ghi rõ tên đơn vị / cơ quan, địa chỉ, số hiệu hợp đồng vào góc trên bên trái của văn bản.

Phần điều khoản chung hiển thị thông tin sau:

+ Phương thức trao hợp đồng: Quy định phương thức trao hợp đồng để người nhận khoán hoàn thành một cách cụ thể, chi tiết.

+ Điều kiện thực hiện hợp đồng: Liệt kê đầy đủ các nội dung đã cam kết của các bên giao kết hợp đồng và các bên tham gia hợp đồng.

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: Ghi rõ thời gian bắt đầu và kết thúc (theo hình thức ngày / tháng / năm).

– Điều kiện cụ thể: Ở phần này hai bên phải bàn bạc kỹ lưỡng và đi đến thống nhất về nội dung công việc; trách nhiệm, nghĩa vụ và lợi ích của các bên đối với nhau.

Phần chốt: Phần này phải có đầy đủ chữ ký của hai bên ký kết hợp đồng và các bên ký kết hợp đồng cùng với chữ ký của Kế toán trưởng.

Download (Tải về) hợp đồng giao thầu theo thông tư 107

Dưới đây là một số bộ phận của chúng tôi xung quanh Hợp đồng ly thân. Nếu bạn còn vướng mắc về thông tin chưa rõ, vui lòng phản hồi trực tiếp để được chuyên viên pháp lý hỗ trợ nhanh chóng và tận tình.

READ  Mail merge là gì? Hướng dẫn sử dụng tính năng trộn thư trong mail merge | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: