21 lượt xem

Mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường mới nhất | Educationuk-vietnam.org

Bảo vệ môi trường là nhu cầu cần thiết hiện nay khi cuộc sống của con người đang bị ảnh hưởng rất nhiều bởi sự biến đổi khí hậu toàn cầu.

Là một trong những cơ sở gây ô nhiễm môi trường, các doanh nghiệp hiện nay cần có trách nhiệm hơn nữa trong công tác bảo vệ môi trường thông qua việc xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều doanh nghiệp loay hoay khi làm văn bản này. Vì vậy, qua bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn Mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường mới nhất.

Trước khi tìm hiểu về mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường, bạn cần hiểu một số khái niệm cơ bản dưới đây.

>>>>>> Tham khảo: Môi trường sống là gì?

Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì?

Kế hoạch bảo vệ môi trường là một khái niệm mới được đề cập trong Luật Bảo vệ môi trường 2014, tuy nhiên hiện nay chưa có quy định pháp luật nào giải thích cụ thể về khái niệm này.

Tuy nhiên, có thể hiểu rằng khi thực hiện các dự án nói chung, chủ đầu tư không cần đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường mà đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Đây sẽ được coi là văn bản cam kết của Doanh nghiệp với cơ quan quản lý môi trường về việc lường trước các tác động đến môi trường của dự án trong giai đoạn triển khai và vận hành. Từ đó, Xí nghiệp đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường phù hợp trong từng giai đoạn triển khai cũng như thi công xây dựng công trình.

Ai phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường?

Căn cứ điểm 11 điều 1 nghị định số. 40/2019 / NĐ-CP, các chủ thể sau cần lập kế hoạch bảo vệ môi trường, bao gồm:

– Dự án đầu tư mới hoặc dự án đầu tư mở rộng, nâng công suất với quy mô và tổng công suất của cơ sở hiện có và phần đầu tư mới của đối tượng quy định tại cột 5 Phụ lục II Mục I ban hành kèm theo Nghị định này;

-Dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc dự án, phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh nước thải từ 20 m trở lên.3/ ngày (24 giờ) lên đến dưới 500 m3/ ngày (24 giờ) hoặc chất thải rắn từ 01 tấn / ngày (24 giờ) đến dưới 10 tấn / ngày (24 giờ) hoặc chất thải khí từ 5000 m33 khí thải / giờ dưới 20.000 m3 lượng khí thải / giờ (bao gồm cả công trình vận hành và phần mở rộng) trừ các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại cột 3 Phụ lục II Mục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Nội dung của kế hoạch bảo vệ môi trường

Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường 2014 quy định kế hoạch bảo vệ môi trường phải có các nội dung cơ bản sau đây:

– Nơi thực hiện.

– Loại hình, công nghệ và quy mô sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

– Nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng.

– Dự báo các loại chất thải phát sinh và các tác động khác đến môi trường.

Biện pháp xử lý chất thải, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

– Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, cần có thiết kế cơ sở hoặc thiết kế bản vẽ thi công (trường hợp dự án yêu cầu thiết kế một bước) đối với công trình xử lý chất thải (đối với trường hợp công trình xử lý cần xây dựng và lắp đặt). xử lý chất thải theo quy định) theo quy định của pháp luật về xây dựng; có phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình thi công xây dựng và khi đưa công trình vào sử dụng, đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo mô tả;

Đối với các dự án, phương án mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở hoạt động, nội dung của kế hoạch bảo vệ môi trường cần bao gồm đánh giá tình hình hoạt động và tình hình triển khai các công việc bảo vệ môi trường của cơ sở. cơ sở; Đánh giá tác động môi trường toàn diện của cơ sở cũ và các dự án, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ mở rộng, nâng công suất mới.

Cơ quan phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường?

Sau khi lập kế hoạch bảo vệ môi trường, chủ đầu tư dự án hoặc chủ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường với cơ quan bảo vệ môi trường cấp tỉnh hoặc cấp huyện.

Thủ tục xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

TIẾT KIỆMmong muốn 1. Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xét duyệt hồ sơ, viết hóa đơn, vào sổ nhật ký, cập nhật theo hồ sơ để theo dõi quá trình giải quyết và gửi Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết theo quy định. . .

Bước 2. Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Giám định tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Trường hợp hồ sơ không được chấp nhận cấp giấy chứng nhận thì phải thông báo rõ lý do cho tổ chức, cá nhân bằng văn bản.

Bước 3: Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy xác nhận kèm theo kế hoạch bảo vệ môi trường cho tổ chức, cá nhân (chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; gửi Giấy xác nhận đến Ủy ban nhân dân). của địa phương nơi có dự án, Hội đồng chỉ đạo các khu công nghiệp tỉnh (nếu dự án nằm trong khu công nghiệp).

Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của nhân dân cấp huyện để lấy kết quả giải quyết theo quy định.

2. Cách thực hiện:

Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Thành phần hồ sơ:

một. 03 bản kế hoạch bảo vệ môi trường (kèm theo bản điện tử) của dự án, cơ sở theo Mẫu số 02, Phụ lục VII, Mục I, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019 / NĐ-CP ngày tháng năm. 13 năm 2019 của Chính phủ;

b. 01 bản đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, cơ sở theo Mẫu số 01, Phụ lục VII, Mục I, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số.

c. 01 Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng của dự án, công trình (kèm theo bản điện tử).

– Số lượng: 01 bộ.

4. Thời hạn hoàn trả.

– Mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập / xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.

6. Cơ quan thực hiện:

– Cơ quan cấp giấy chứng nhận: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

7. Kết quả: Giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.

Khi bạn đã tìm hiểu kế hoạch bảo vệ môi trường là gì? Tiếp theo, chúng tôi muốn giới thiệu với bạn đọc Mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường mới nhất.

Biểu mẫu này được chỉ định trong biểu mẫu số. 02, Phụ lục VII, Mục I, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019 / NĐ-CP.

Tải mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường mới nhất

READ  Bùng nổ dân số thế giới xảy ra khi nào? Nêu nguyên nhân, hậu quả | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: