6 lượt xem

Ngành Toán học – Xu hướng chọn lựa của nhiều bạn thí sinh | Educationuk-vietnam.org

TÔI

Khối kiến ​​thức chung (Không bao gồm các học phần từ 10 đến 12)

Ngày thứ nhất

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1

2

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh Tư tưởng Hồ Chí Minh

4

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

5

Tin học cơ bản 1 Nhập môn Tin học 1

6

Tin học cơ bản 4 Nhập môn Tin học 4

7

Tiếng Anh cơ bản 1 Tiếng Anh tổng quát 1

số 8

Tiếng Anh cơ bản 2 Tiếng Anh tổng quát 2

9

Tiếng Anh cơ bản 3 Tiếng Anh tổng quát 3

mười

Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất

11

Quốc phòng Giáo dục Quốc phòng Giáo dục Quốc phòng

thứ mười hai

Các khả năng bổ trợ Kỹ năng mềm

biệt phái

Khối kiến ​​thức theo lĩnh vực

13

Khái niệm cơ bản về văn hóa Việt Nam

14

Trái đất và khoa học sự sống Trái đất và khoa học sự sống

III

Kiến thức theo ngành

15

Cơ – Cơ nhiệt – Nhiệt động lực học

16

Điện – Quang học Điện từ – Quang học

IV

Khối kiến ​​thức theo nhóm ngành

17

Đại số tuyến tính 1 Đại số tuyến tính 1

18

Đại số tuyến tính 2 Đại số tuyến tính 2

19

READ  Nguồn sáng là gì? Phân loại nguồn sáng và lấy ví dụ | Educationuk-vietnam.org

Phân tích phép tính 1 1

20

Phân tích 2 Phân tích 2

21

Phân tích 3 Phân tích 3

22

Phương trình vi phân

23

Phương trình vi phân từng phần 1 Phương trình vi phân từng phần 1

24

Phân tích số 1

25

Xác suất 1 Xác suất 1

26

Tối ưu hóa 1 Tối ưu hóa 1

27

Hình học giải tích

28

Thống kê áp dụng Thống kê áp dụng

ruy băng

Khối kiến ​​thức ngành

V.1

Các khóa học bắt buộc

29

Đại số tổng quát Đại số trừu tượng

30

Phân tích chức năng Phân tích chức năng

31

Toán học rời rạc

32

Phân tích phức hợp

33

Thực hành Tin học trong Tin học

34

Cấu trúc liên kết chung

35

Khái niệm cơ bản về hình học vi phân Giới thiệu về hình học vi phân

36

Lý thuyết đo lường và tích hợp Lý thuyết đo lường và tích hợp

37

Lý thuyết Galois Lý thuyết Galois

38

Dự án tiểu luận khoa học nhỏ

V.2

Các khóa học tự chọn (chọn một trong hai khóa học chuyên sâu bên dưới)

V.2.1

Các khóa học chuyên sâu về toán lý thuyết

39

Đại số tuyến tính 3 Đại số tuyến tính 3

40

Khái niệm cơ bản về Tôpô đại số Giới thiệu về Tôpô đại số

41

Lý thuyết nhóm và biểu diễn nhóm Lý thuyết nhóm và biểu diễn nhóm

42

Hình học đại số Hình học đại số

43

Lý thuyết số Lý thuyết số

44

Tôpô vi phân

45

Không gian vectơ tôpô Không gian vectơ tôpô

READ  Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Vĩnh Phúc | Educationuk-vietnam.org

bốn mươi sáu

Lý thuyết phổ của các toán tử Phân tích phổ

47

Phương trình vi phân từng phần 2 Phương trình vi phân từng phần 2

48

Phân tích Manifolds Phân tích Manifolds

49

Lý thuyết về tính ổn định của phương trình vi phân

50

Phương trình tích phân

51

Quá trình ngẫu nhiên Quá trình ngẫu nhiên

52

Xác suất 2 Xác suất 2

53

Tối ưu hóa rời rạc

54

55

Lịch sử Toán học Lịch sử Toán học

56

Seminar về Toán lý thuyết Seminar về Toán học

V.2.2

Các khóa học chuyên sâu về Toán ứng dụng

57

Lý thuyết kiểm soát tối ưu

58

Phương pháp Monte-Carlo Phương pháp Monte-Carlo

59

Phân tích số 2

60

Tối ưu hóa 2 Tối ưu hóa 2

61

Tối ưu hóa rời rạc

62

Xác suất 2 Xác suất 2

63

Lý thuyết đánh giá và kiểm định các giả thuyết thống kê

64

Các quy trình ngẫu nhiên

65

Mô hình toán học ứng dụng 1 Mô hình toán học 1

66

Mô hình toán học ứng dụng 2 Mô hình toán học 2

67

Đại số máy tính Đại số máy tính

68

Mật mã và bảo mật thông tin Mật mã và an toàn thông tin

69

70

Lý thuyết về tính ổn định của phương trình vi phân

71

Lịch sử Toán học Lịch sử Toán học

72

Hội thảo về Toán ứng dụng Hội thảo về Toán ứng dụng

V.3

Chủ đề tốt nghiệp và các khóa học thay thế

V.3.1

Chuyên đề tốt nghiệp

READ  Sóng cơ là gì ? Sóng dọc, sóng ngang, phương trình sóng hay, chi tiết | Educationuk-vietnam.org

73

Chủ đề tốt nghiệp Chủ đề tốt nghiệp

V.3.2

Các môn học thay thế khóa luận tốt nghiệp (sinh viên chọn một trong hai môn sau và một môn chưa học thuộc khối kiến ​​thức V.2 đã chọn)

74

Các chủ đề được chọn trong toán học Các chủ đề được chọn trong toán học

75

Các chủ đề được chọn trong tin học khoa học Các chủ đề được chọn trong tin học khoa học

r n r n"" setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"" setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_tag_position "," setting_process_position "" "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60, "resize_image_tage": 0, "resize_image_min" : 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "resize_news": "resize_news_image_tin", "i" "small" "," resize_image_image_thumbnail "200" resize_nows ":" resize_nows_nows ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news ":" resize_news ":" 280 "," resize_larhe_m_ "," resize_larhe_m_ "resize_mobile_image_height": 0, "resize_mobile_news_image_ize_image_ize_ di động: 0," mobile_ignature_ize_ize_ize " ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," Site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tabse_time "setting_cache" setting_show_admin_time "setting:", 60 " ", "Truy cập trang web":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Tìm kiếm thông tin c u1ee9u 4 c u0f u00 u01b0 u1eddng nhưng u1ec3n sinh vào u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]} "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Bài viết cùng chủ đề: