7 lượt xem

Người quản lý doanh nghiệp là gì? | Educationuk-vietnam.org

Trong doanh nghiệp, các chức danh như giám đốc kinh doanh và người đại diện theo pháp luật là hai khái niệm thường bị nhầm lẫn. Người quản lý doanh nghiệp đối với mỗi công ty, doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của công ty. Cho nên Giám đốc kinh doanh là gì?? Vai trò của nhà quản lý trong doanh nghiệp là gì? Để giải đáp thắc mắc trên, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong nội dung bài viết dưới đây.

Giám đốc kinh doanh là gì??

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, tùy theo loại hình công ty, người quản lý doanh nghiệp có thể là chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh đối với công ty đại chúng. thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH, Giám đốc, Tổng giám đốc …

Ngoài ra, trong trường hợp quy chế của công ty quy định, người quản lý doanh nghiệp có thể là một cá nhân khác có chức danh có quyền ký kết các giao dịch thay mặt công ty.

Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội. Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức vụ quản lý khác có quyền nhân danh công ty ký các giao dịch theo quy định tại Điều này. . tỷ lệ công ty.

Phát sinh từ 5 vấn đề cốt yếu trong quản trị và vận hành doanh nghiệp là:

+ Sự trung thành;

+ Giao dịch có rủi ro tư lợi;

+ Sử dụng tài sản của công ty, thông tin bí mật và các cơ hội;

+ Nghĩa vụ không sử dụng cơ hội của công ty;

+ Cạnh tranh với công ty…

Luật Doanh nghiệp quy định:

Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội. Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức vụ quản lý khác có quyền nhân danh công ty ký các giao dịch theo quy định tại Điều này. . tỷ lệ công ty ”.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng sẽ quy định cụ thể các vị trí Giám đốc kinh doanh là gì? những người khác cùng với quyền và nghĩa vụ của những người này trong quy chế của công ty như: trưởng phòng, giám đốc chi nhánh, v.v.

Công việc của một nhà quản lý trong một doanh nghiệp

Giám đốc kinh doanh là gì? Họ thường được hiểu là người lên ý tưởng, lên kế hoạch công việc cụ thể rồi giao cho cấp dưới thực hiện, theo dõi kết quả công việc của người khác và chịu trách nhiệm chung về kết quả hoạt động của mình.

Tùy theo từng cấp quản lý mà họ sẽ thực hiện công việc với trách nhiệm và nội dung phù hợp:

Các nhà quản lý cấp cao (nhóm nhỏ các nhà quản lý ở cấp cao nhất trong tổ chức): sẽ chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng trong tổ chức.

Người quản lý cấp trung gian (cấp trung gian): ở trên họ và dưới họ có những người quản lý khác. Họ sẽ chịu trách nhiệm về công việc do mình quản lý trước quản lý cấp cao.

Cán bộ quản lý cơ bản (cấp cuối): là những người thực hiện công việc quản lý về chuyên môn kỹ thuật.

Tóm lại, một giám đốc kinh doanh sẽ là người lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát con người, tài chính, vật chất và thông tin một cách hiệu quả để đạt được mục tiêu.

Tùy từng doanh nghiệp mà người quản lý doanh nghiệp sẽ đảm nhiệm các chức danh đặc biệt như: chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; là thành viên hợp danh trong công ty hợp danh. Và tất cả các chức danh Chủ tịch Công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc …

Roli tôi người quản lý trong kinh doanh

Người quản lý doanh nghiệp có 10 vai trò, tương ứng với 3 nhóm sau:

Ngày thứ nhất: Nhóm vai trò quan hệ con người

Vai trò đại diện: nghi lễ trong tổ chức;

Vai trò lãnh đạo: điều phối và kiểm soát công việc của cấp dưới;

Vai trò liên lạc: trao đổi, quan hệ trong và ngoài tổ chức để hoàn thành công việc.

Thư hai: Nhóm vai trò thông tin

Vai trò thu thập và tiếp nhận thông tin về tổ chức và hoạt động của tổ chức;

Vai trò tuyên truyền, phổ biến thông tin cho những người có liên quan;

Vai trò cung cấp thông tin cho các bộ phận trong cùng một đơn vị.

Thứ ba: Nhóm có vai trò quan trọng

Vai trò kinh doanh: khi người quản lý tìm cách cải thiện kết quả hoạt động của tổ chức;

Vai trò xử lý các mối quan tâm: phải giải quyết ngay những sự việc bất ngờ xảy ra nhằm sớm đưa tổ chức trở lại ổn định;

Vai trò của phân bổ nguồn lực;

Vai trò của người đàm phán, người thương lượng.

Trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp?

Trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp sẽ tùy thuộc vào từng lĩnh vực và vị trí lãnh đạo. Như sau:

Chủ tịch Hội đồng thành viên chịu trách nhiệm quản lý công ty.

Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên;

Chuẩn bị chương trình, nội dung và tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc lấy ý kiến ​​các thành viên;

Triệu tập, chủ trì và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc lấy ý kiến ​​của các thành viên;

Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các quyết định, quyết định của Hội đồng thành viên;

Thay mặt Hội đồng thành viên ký các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên;

Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của luật này và quy chế của công ty.

Trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp là Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên;

Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty;

Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của công ty;

Thúc đẩy các quy chế quản lý nội bộ của công ty, trừ trường hợp quy chế của công ty có quy định khác;

Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc trong công ty ngoài các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;

Thay mặt công ty ký các hợp đồng, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên;

Đề xuất phương án cơ cấu tổ chức công ty;

Trình báo cáo tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên;

Đề xuất các phương án sử dụng và phân phối lợi nhuận hoặc xử lý các khoản lỗ trong kinh doanh;

Tuyển dụng nhân lực;

Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại quy chế công ty, quyết định và quyết định của Hội đồng thành viên và hợp đồng lao động.

Đây là lời khuyên của chúng tôi về câu hỏi này Giám đốc kinh doanh là gì? để độc giả tham khảo. Nếu bạn có thêm câu hỏi liên quan đến vấn đề này hoặc muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 1900 6557.

READ  Hãy nêu từ tính và sự tương tác giữa hai nam châm | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: