59 lượt xem

Những điều cần biết về ngành Giáo dục Chính trị | Educationuk-vietnam.org

Khối kiến ​​thức chung

(Chọn 1 trong 3 môn ngoại ngữ)

Ngày thứ nhất

Giáo dục quốc phòng 15

Giáo dục kỹ năng sống

2

Triết học Mác – Lênin 16

3

Tiếng anh 1 17

Chủ nghĩa xã hội của khoa học

4

Tiếng Pháp 1 18 Tiếng anh 3

5

Tiếng Nga 1 19 Tiếng Pháp 3

6

Giáo dục thể chất 1 20 Tiếng Nga 3

7

Kinh tế chính trị Mác – Lênin 21 Trường giáo dục

số 8

Tiếng anh 2 22

Giáo dục thể chất 3

9

Tiếng Pháp 2 23

Tư tưởng Hồ Chí Minh

mười

Tiếng Nga 2 24

Giáo dục thể chất 4

11

Thông tin chung

25

Thực hành sư phạm 1

thứ mười hai

Tâm lý

26

Tiếng Nga chuyên ngành

13

Giáo dục thể chất 2

27

Quản lý Nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục

14

Âm nhạc

28

Thực tập sư phạm 2

Khối kiến ​​thức chuyên ngành

Ngày thứ nhất

Lịch sử thế giới 45

Kinh tế chính trị cổ điển

2

Lịch sử Việt Nam bốn mươi sáu

3

Lịch sử triết học phương Đông (Trung Quốc, Ấn Độ) Cổ đại, Trung đại 47

4

Lịch sử triết học phương Tây từ thời cổ đại đến tiếng Đức cổ điển 48

Kinh tế quốc tế

5

Kinh tế chung 49

Kinh tế công cộng

6

Hợp lý 50

Kinh tế phát triển

7

Xã hội học 51 Thống kê kinh tế

số 8

Thẩm mỹ và giáo dục thẩm mỹ 52

Chuyên đề kinh tế chính trị

9

Lịch sử triết học Mác – Lênin và triết học phương Tây hiện đại 53

Phương pháp giảng dạy Kinh tế chính trị

READ  30 hình ảnh gia đình hạnh phúc làm hình nền | Educationuk-vietnam.org

mười

Phương pháp nghiên cứu khoa học 54

Kinh điển của chủ nghĩa xã hội 1

11

QUÁN BA 55

thứ mười hai

Đạo đức và giáo dục đạo đức 56

13

Nghiên cứu tôn giáo 57

14

Kinh tế dân số 58

15

Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa 59

16

Lịch sử của nền kinh tế quốc gia 60

17

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 61

Phương pháp dạy học CNXH

18

Đào tạo sư phạm 62

Kinh điển của chủ nghĩa xã hội 2

19

Văn hóa học đường 63

Tác phẩm của chủ nghĩa Mác – Lê-nin về xây dựng đảng

20

chính trị 64

Tác phẩm của Hồ Chí Minh

21

Gia đình học tập và giáo dục gia đình 65

Tác phẩm của các đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam

22

Hiến pháp và thể chế chính trị 66

Chuyên đề Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 1

23

Lý luận chung về phương pháp dạy học môn giáo dục công dân 67

Chuyên đề Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2

24

Phương pháp dạy học môn giáo dục công dân ở trường THCS 68

Phương pháp giảng dạy Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

25

Các tác phẩm kinh điển của Marx, Engels, Lenin 69

Chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh 1

26

Lịch sử tư tưởng Việt Nam 70

Chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

27

Các vấn đề của thời đại ngày nay 71
READ  [Bật mí] Kinh nghiệm phỏng vấn Samsung chắc chắn bạn nên biết - | Educationuk-vietnam.org

Phương pháp giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh

28

Tiếng Anh tổng quát cho giáo dục 72

Thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực giáo dục

29

Tiếng Pháp chuyên ngành GDCT 73

Phương pháp nhận thức khoa học

30

Giáo dục đặc biệt bằng tiếng Nga 74 lịch sử Mỹ

ba mươi đầu tiên

Lịch sử các lý thuyết kinh tế 75

Triết học Ai Cập – Lưỡng Hà

32

CNDVBC và CNDVLS – Những vấn đề lý luận và thực tiễn 76

Dạy học, kiểm tra, đánh giá các môn học của CDU theo chuẩn kiến ​​thức, kỹ năng

33

Kinh tế chính trị – Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay 77

Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế trong thời kỳ quá độ

34

Chủ nghĩa xã hội hiện thực 78

Giáo dục môi trường

35

Thực hành sư phạm 1 79 Quản lý kinh tế

36

Kinh điển của Triết học 80

Các chủ đề về giới và bình đẳng giới

37

Triết học trong khoa học tự nhiên 81

Lịch sử phong trào công nhân và cộng sản quốc tế

38

Triết học trong Khoa học Xã hội và Nhân văn 82

Các thể chế chính trị thế giới đương đại

39

Lịch sử biện chứng 83

Chủ trương của Đảng giải quyết tốt các vấn đề văn hóa, xã hội và con người

40

Lôgic biện chứng 84

Đảng xây dựng hậu phương trong chiến tranh cách mạng

READ  Thiết kế đồ họa tiếng Anh là gì? Nhu cầu nhân lực ngành Thiết kế đồ họa hiện nay | Educationuk-vietnam.org

41

Triết lý về môi trường và con người 85

Tư tưởng Hồ Chí Minh – Di sản của thời gian

42

Các chủ đề của Triết học 1 86

Thực tập sư phạm 2

43

Chủ đề Triết học 2 87

Chủ đề tốt nghiệp

44

Phương pháp giảng dạy triết học

r n r n"" setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"" setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_fullment ":" setting_process_fullment " 0, "setting_tag_position": "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60, "resize_height": tiny_image_height " ": 150," resize_image_min_height ": 0," resize_image_normal ": 230," resize_image_normal_height ": 0," resize_image_max ": 690," resize_image_max_height ": 0," resize_image ":" resize_news_news_image_tin "120 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news ":" resize_news ":" 280 "," resize_newsize_width: 400 "," resize_news ": 400", " 400 "," resize_news_image_width ":" 0, "resize_mobile_image_height": 0, "resize_mobile_news_image_width": 0, "resize_ mobile_news_image_height": 0, "setting_signature_on": "1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass " : "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.zamashop@gmail.com", "gmail_smtppass": "zamalovely! @ #", "Site_group": "1", "site_template_color": false, "setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tabse_data "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": " setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Yêu cầu thông tin c u1ee9u 4 c u0f u00e1c tr u01b0 u1eddng nhưng u1ec3n sinh năm u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]} "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};