7 lượt xem

Phân biệt thương mại dịch vụ và dịch vụ thương mại | Educationuk-vietnam.org

Thương mại là hoạt động trao đổi hàng hóa, hàng hóa, dịch vụ, tri thức, tiền bạc, v.v. giữa hai hoặc nhiều đối tác, và có thể thu được một số giá trị để trao đổi (bằng tiền mặt thông qua giá cả) hoặc hàng hóa hoặc dịch vụ Các dịch vụ khác như dưới hình thức Kinh doanh đổi. … Thị trường để trở thành cơ chế cho nó Kinh doanh có thể làm việc.

Dịch vụ là các hoạt động do những người khác cung cấp, bao gồm bác sĩ, nhân viên bãi cỏ, nha sĩ, thợ cắt tóc, bồi bàn hoặc người dẫn chương trình trực tuyến. Tổng hợp lại, rằng để trở thành sản xuất, phân phối và tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ hỗ trợ mọi hoạt động kinh tế và thương mại.

Cơ sở pháp lý để kinh doanh dịch vụ và dịch vụ thương mại

  • Luật thương mại 2005

Nội dung tư vấn thương mại dịch vụ và dịch vụ thương mại

Dịch vụ:

là những hoạt động lao động của con người, không tồn tại ở dạng vật chất, không dẫn đến chuyển giao quyền tài sản, đáp ứng càng sớm càng tốt nhu cầu sản xuất và đời sống hàng ngày của con người.

Sự khác nhau giữa thương mại dịch vụ và thương mại dịch vụ.


Dịch vụ thương mại Dịch vụ thương mại
Là một ngành kinh tế độc lập Là hoạt động hỗ trợ quá trình trao đổi, mua bán hàng hoá nói chung, bao gồm: sản phẩm hữu hình, sản phẩm vô hình.

Bản chất: trao đổi, mua bán, cung cấp dịch vụ (coi dịch vụ là đối tượng chính)

Đóng vai trò là công cụ, phương tiện thúc đẩy hoạt động mua bán, trao đổi chứ không phải là đối tượng của hoạt động trao đổi đó.
Mục đích: mục tiêu vì lợi nhuận Trong Luật Thương mại, dịch vụ thương mại phải luôn gắn liền với hoạt động thương mại và cung cấp dịch vụ
Thương mại dịch vụ bao gồm: dịch vụ kinh doanh, dịch vụ xây dựng, dịch vụ thông tin, v.v. Dịch vụ thương mại bao gồm: quảng cáo, khuyến mại, hòa giải, …

Quản lý dịch vụ tuyển dụng

Cùng Headhunter HRchannels theo dõi các bài viết liên quan trong chuyên mục Luật Doanh nghiệp.