24 lượt xem

Team leader nghĩa là gì? Cách để trở thành một team leader giỏi | Educationuk-vietnam.org

Punët e menaxherit ekzekutiv

1. Çfarë do të thotë udhëheqës i ekipit?

Për të kuptuar se çfarë është një udhëheqës ekipi, para së gjithash duhet të zbulojmë se çfarë është një ekip? Çfarë është një udhëheqës?

Ekipi, i njohur gjithashtu si grup – është një ekip prej 2 ose më shumë personash që punojnë së bashku për një qëllim ose plan të caktuar. Dhe çdo anëtar i ekipit do të ketë role dhe detyra të ndryshme, duke mbështetur njëri-tjetrin për të përmbushur qëllimet e ekipit.

Lider është një term në anglisht që kuptohet si njerëz që drejtojnë, menaxhojnë, vendosin drejtime ose bëjnë plane për një kolektiv, organizatë ose kompani.

Kështu, udhëheqës i ekipit nënkupton personin që drejton, komandon dhe drejton drejtpërdrejt një ekip ose një ekip të caktuar. Ky është një pozicion i rëndësishëm, i konsideruar si “shtylla” e një ekipi në mënyrë që i gjithë grupi të qëndrojë i vendosur dhe të funksionojë në mënyrën më efektive. Përveç bërjes së planeve, qëllimeve dhe drejtimit të zbatimit, monitorimit dhe vlerësimit të rezultateve, udhëheqësi i ekipit është gjithashtu përgjegjës për unifikimin e mendimeve të anëtarëve të ekipit kur ka çështje të diskutueshme. Një drejtues ekipi duhet të jetë dikush që është në gjendje të lidhë anëtarët së bashku, duke formuar një ekip të unifikuar, duke punuar për një qëllim të përbashkët.

>> Shih më shumë: Mjedisi i punës i Google

Udhëheqësi i ekipit – operator, drejtues ekipi

2. Rëndësia e udhëheqësit të ekipit

Një drejtues ekipi ka një rol shumë të rëndësishëm në suksesin e çdo projekti apo pune. Kjo eshte:

– Udhëheqësi i ekipit fillon punën duke u komunikuar anëtarëve politikat, planet dhe zbatimin.

– Janë ata që inkurajojnë anëtarët e ekipit, motivojnë punonjësit të punojnë duke shpërblyer, ngjallur potenciale, pika të forta, kapacitet profesional të çdo individi, nga i cili mund të bëhet vlerësimi dhe rregullimi më i arsyeshëm i punës.

– Udhëheqësi nuk është vetëm një mbikëqyrës i aktiviteteve, por edhe një udhëzues për anëtarët, bashkëpunëtorstafi i ri i ekipit, duke i ndihmuar ata të bëjnë punën e tyre në mënyrë më efektive.

– Besimi është një faktor shumë i rëndësishëm për të qenë në gjendje për të punuar në një ekip, dhe udhëheqësi i ekipit ka rolin e krijimit të besimit për anëtarët, në mënyrë që ata të shohin aftësinë e tyre, vetëvlerësim si dhe përpjekjet e tij në menaxhimin dhe vendosjen e synimeve specifike për aktivitetet e ekipit.

– Udhëheqësi i ekipit luan një rol të rëndësishëm në përmirësimin e moralit të punonjësve, duke ndërtuar shpirtin efektiv të ekipit. Përveç kësaj, krijoni Ambient pune idealaktiv, të menduarit krijuesmaksimizoni aftësinë tuaj për të përfunduar detyrën në mënyrën më të mirë.

Së fundi, një drejtues është përgjegjës për përafrimin e interesave të organizatës me interesat e individëve dhe anëtarëve në harmoni për të ruajtur dhe zhvilluar aktivitetet e ekipit.

Punë menaxheriale ekzekutive në Hanoi

Rëndësia e një drejtuesi ekipi
Drejtuesi i ekipit ka rolin e përmirësimit të shpirtit të punës në grup

3. Puna e drejtuesit të ekipit

3.1. Mbledhja e individëve të shkëlqyer për të formuar një ekip

Të qenit një drejtues i mirë ekipi nuk është vetëm për shkak të kompetencës profesionale, por edhe për shkak të aftësive për të gjetur talentin. Për të qenë në gjendje të formojë dhe mbajë një ekip të mirë, udhëheqësi duhet të ketë një pamje shumë të saktë të njerëzve, të vëzhgojë dhe vlerësojë aftësitë e të tjerëve. Nga atje, zgjidhni individë të shkëlqyer për t’u mbledhur në një ekip. Përzgjedhja e faktorëve më të përshtatshëm varet nga këndvështrimi i çdo drejtuesi bazuar në disa kritere vlerësimi si personaliteti, aftësia dhe orientimi në punë i çdo personi.

Përveç kësaj, në mënyrë që një ekip të funksionojë në mënyrë efektive, anëtarët gjithashtu duhet të përpiqen, të promovojnë kapacitetin e tyre dhe të jenë të gatshëm të mbështesin njëri-tjetrin si dhe të bashkëpunojnë me udhëheqësin kur është e nevojshme.

3.2. Caktoni detyra specifike për anëtarët e ekipit

Përveç përzgjedhjes së individëve më të mirë për ekipin, udhëheqësi do të jetë personi i cili është përgjegjës kryesor për caktimin dhe caktimin e detyrave specifike për secilin anëtar të ekipit. Sepse një ekip efektiv nuk është vetëm një ose dy njerëzit më të mirë që punojnë për të prodhuar rezultate të mira, por të gjithë anëtarët duhet të marrin pjesë në procesin e ndërveprimit, duke kryer detyra për qëllimin e përbashkët të deklaruar. Prandaj, një drejtues ekipi duhet të marrë parasysh sasinë më të arsyeshme të punës dhe t’i ndajë ato punë në përputhje me kapacitetin e secilit anëtar. Secili person ka pikat e tij të forta dhe të dobëta, kështu që të kuptuarit e karakteristikave të secilit person do ta ndihmojë udhëheqësin të organizojë punën në mënyrë efektive dhe t’i sjellë sukses ekipit.

>> Shih më shumë: Çfarë është kultura e zyrës?

Udhëheqësi i ekipit cakton detyra për anëtarët
Udhëheqësi i ekipit është personi që cakton detyra për secilin anëtar

3.3. Lidhja e anëtarëve të ekipit

Përveç menaxhimit, drejtimit dhe caktimit të detyrave për secilin individ, udhëheqësi duhet të jetë gjithashtu ai që do të lidhë të gjithë anëtarët së bashku. Një ekip i fortë duhet të bashkohet dhe të mbështesë njëri-tjetrin për të punuar dhe zhvilluar. Në procesin e punës në grup, sigurisht që do të ketë raste kur do të jetë e nevojshme të debatoni dhe të jepni sugjerime për përmirësim. Roli i udhëheqësit tani është të unifikojë ato opinione si dhe të zgjidhë mosmarrëveshjet për të harmonizuar ekipin. Përveç kësaj, anëtarët e ekipit gjithashtu duhet të mbështesin njëri-tjetrin për të punuar në mënyrë efektive në grupe.

>> Shih më shumë: Kodi i sjelljes në vendin e punës

3.4. Siguroni ekuilibrin në ekip

Çdo projekt ka shumë punë dhe aktivitete të ndryshme, dhe secili anëtar i ekipit do të kryejë një detyrë të veçantë. Prandaj, lideri duhet të ketë një plan specifik, zgjidhjet më optimale për të qenë në gjendje të balancojë sasinë e punës në ekip dhe të trajtojë dhe zgjidhë menjëherë problemet dhe problemet që dalin në çdo fazë, çdo fazë, aktivitete gjatë fazës së projektit.

Jo vetëm kaq, lideri duhet gjithashtu të balancojë personalitetin e secilit anëtar, duke qenë në gjendje të njohë dhe vlerësojë potencialin dhe pikat e forta të çdo personi për të ndërtuar një marrëdhënie të mirë në ekip.

Puna e drejtuesit të ekipit

Udhëheqësi i ekipit siguron ekuilibrin e ekipit
Drejtuesi i ekipit është ai që siguron ekuilibrin në ekip

3.5. Kontrolloni të gjitha aktivitetet e ekipit

Udhëheqësi i ekipit ka rolin e kontrollit të gjithë punës dhe aktiviteteve të ekipit dhe duke bërë rregullime kur është e nevojshme. Dhe në mënyrë që të jetë në gjendje të kontrollojë një sasi kaq të madhe pune, drejtuesi duhet të kuptojë pjesën e sipërme të punës si dhe të monitorojë nga afër progresin e secilit anëtar për të vlerësuar cilësinë e punës si të individëve ashtu edhe të individit. planifikon të ndryshojë dhe përmirësojë performancën e ekipit.

4. Si të jesh një drejtues i mirë ekipi

Për të qenë një drejtues ekipi nuk duhet të kesh IQ-në më të lartë, as nuk duhet të jesh më i specializuari. Megjithatë, për të qenë një udhëheqës i mirë, është e nevojshme të keni cilësitë dhe aftësitë e mëposhtme:

4.1. Të jesh një vizionar

Udhëheqësi i ekipit duhet të jetë dikush që ka një vizion afatgjatë dhe di se si t’i ndajë ato gjëra me ata rreth tyre. Ju keni aftësitë e analizës së problemit, identifikoni ndryshimet e tregut dhe gjeni zgjidhjet më të mira, është e rëndësishme që t’i ndani ato gjëra si dhe të frymëzoni të gjithë në ekip, të vendosni synime së bashku. Punoni. Vetëm atëherë mund ta mbajmë dhe zhvillojmë ekipin në mënyrën më efektive dhe të suksesshme.

Drejtuesi i ekipit duhet të ketë një vizion
Drejtuesi i ekipit duhet të jetë një vizionar

4.2. Dikush që ka aftësinë të frymëzojë motivim

Ky është një nga elementët më të rëndësishëm të udhëheqësit të ekipit. Si menaxher dhe drejtues, ju duhet të dini se si të krijoni motivim për të motivuar të tjerët për të punuar dhe të dini se si ta merrni atë motivim në mënyrën më të aftë. Nëpërmjet kësaj, lideri mund të drejtojë dhe drejtojë anëtarët që të punojnë më mirë, duke sjellë efikasitet më të lartë në punë.

4.3. Aftësi shprehëse dhe besim

Një udhëheqës i mirë duhet të jetë në gjendje të flasë, aftësi e të folurit mirë, di të komunikojë idetë dhe planet në një mënyrë koherente dhe të kuptueshme, në mënyrë që anëtarët të mund të përvetësojnë dhe zbatojnë. Të jesh në gjendje të bindësh njerëzit është shumë e rëndësishme për të qenë në gjendje të drejtosh një ekip. Dhe më shumë se çdo gjë, aftesi komunikimi Mirë, i shpejtë, fleksibël në përdorimin e fjalëve dhe besimi janë çelësat e suksesit tuaj. Sidomos për një drejtues ekipi, është e nevojshme të ketë këtë cilësi.

4.4. Të ketë aftësinë për të qenë krijues

Një drejtues i mirë ekipi jo vetëm që mund të kryejë detyra të caktuara, të menaxhojë dhe drejtojë zbatimin, por gjithashtu duhet gjithmonë të krijojë ide të reja në punë si dhe të ketë aktivitete të kohezionit kolektiv. Kreativiteti gjithashtu i ndihmon udhëheqësit të kenë aftësinë për të trajtuar situatat dhe problemet që lindin dhe për t’i zgjidhur ato shpejt. Përveç kësaj, lideri duhet të dijë gjithashtu se si të krijojë një mjedis dinamik, duke inkurajuar anëtarët e ekipit të zhvillojnë aftësitë e tyre dhe të menduarit krijues.

Puna e drejtuesit të ekipit të shitjeve

Kreativiteti i udhëheqësit të ekipit
Kreativiteti në punën e drejtuesit të ekipit

4.5. Të ketë aftësi menaxhuese

Aftësitë e menaxhimit janë një faktor i rëndësishëm për çdo udhëheqës në udhëheqjen e anëtarëve të ekipit, si dhe në organizimin e punës për çdo person. Drejtuesi i ekipit duhet gjithmonë të ndjekë, të kuptojë punën dhe ecurinë e punës, nga e cila mund të përshtatet në mënyrë proaktive në përputhje me rrethanat. Përveç kësaj, lideri duhet gjithashtu të jetë në gjendje të vlerësojë dhe të ketë një plan për të ndryshuar mënyrën e punës së anëtarëve kur ata e shohin atë të papërshtatshme ose duke devijuar nga qëllimet dhe planet e vendosura. Nga atje, menaxhoni më mirë aktivitetet dhe produktivitetin e ekipit.

4.6. Aftësitë për zgjidhjen e problemeve

Në çdo punë, do të ketë raste kur do të lindin probleme, probleme dhe situata. Në ato momente, liderët janë ata që duhet të kenë Aftësitë për zgjidhjen e problemeve njohin shkakun dhe ofrojnë zgjidhjen më të shpejtë për të reduktuar ose shmangur pasojat që ndikojnë në punë. Përveç problemeve të punës, ndonjëherë do të ketë edhe fërkime dhe konflikte midis anëtarëve të ekipit dhe udhëheqësi i ekipit duhet të ketë një mënyrë të zgjuar për t’i trajtuar ato për t’i hequr ato probleme, për të siguruar dhe për të vazhduar punën.

Aftësitë për zgjidhjen e problemeve
Aftësitë për zgjidhjen e problemeve janë jashtëzakonisht të rëndësishme për një drejtues ekipi

4.7. Kini ndjeshmëri dhe gjithmonë të gatshëm për të mbështetur ekipin

Një nga cilësitë më të rëndësishme të një drejtuesi të mirë ekipi është të ndjejë empati me të tjerët. Udhëheqësit duhet të dinë se si ta vënë veten në vendin e të tjerëve për të kuptuar punën dhe shqetësimet e tyre, në mënyrë që ata të mund t’i zgjidhin problemet më së miri. Empatia do të kontribuojë në lidhjen e liderit dhe anëtarëve të ekipit së bashku, duke punuar së bashku për një qëllim të përbashkët. Përveç kësaj, një drejtues duhet të dijë gjithashtu se si të ndihmojë, gjithmonë i gatshëm për të mbështetur anëtarët kur ata kanë vështirësi në punë.

Përveç kësaj, një drejtues ekipi gjithashtu duhet të jetë i kujdesshëm dhe i vëmendshëm në punë, të dijë mirë për proceset dhe të organizojë rregullisht aktivitete të ndërtimit të ekipit për të lidhur anëtarët. Në veçanti, edhe pse ai është një menaxher dhe drejtues, ai duhet të mësojë dhe të fitojë vazhdimisht përvojë për të përmirësuar veten dhe për të shkuar më tej në karrierën e tij.

Më sipër janë përgjigjet e pyetjes se çfarë do të thotë një udhëheqës ekipi dhe si të bëheni një udhëheqës i mirë ekipi. Shpresoj se ky do të jetë informacion i dobishëm për t’ju ndihmuar të keni sukses në të ardhmen!

Kërkimi i punës

Gjeni një punë shpejt

Ndani në VK '); $('#js_share').append(""); $('#box-social').addClass('share'); } }); $("#see_more"). kliko(funksion(){ if ($(this).attr('të dhënat- ) id') != "") { $.get('../ajax/ajax_blog.php?newid=5489&cateid=31&begin='+$(this).attr('data-id'), funksion(të dhëna) { $('.see_more_blog').append(data); var x = parseInt($("#see_more").attr('data-id')) + 1; $("#see_more").attr(" data -id",x);}); } });$(".shfaq_cm").klikoni(funksion(){$(kjo).hide();$(".hiden_cm").shfaq(); $ (".ct_cm").removeClass ("hiden_dtblog");}); ( ); $(".ct_cm").addClass("hidden_dtblog");});$(".show_cd").kliko(funksion(){$(this).hide();$(".hiden_cd" ) .show();$(".chude").removeClass("hiden_dtblog");});$(".hiden_cd").kliko(funksion(){$(this).hide();$(' . show_cd').show();$(".chude").addClass("hidden_dtblog");});

READ  IQ là gì? Hiểu đúng về chỉ số IQ và test IQ | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: