18 lượt xem

Thông tin cần nắm rõ về ngành Ngôn ngữ Nhật | Educationuk-vietnam.org

Các

Khối kiến ​​thức chung (Không bao gồm các môn từ số 9 đến số 11)

Ngày thứ nhất

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin 1

2

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin 2

3

Mendimi Hồ Chí Minh

4

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản việt nam

5

Tin học cơ bản 2

6

Ngoại ngữ cơ bản 1

7

Ngoại ngữ cơ bản 2

số 8

Ngoại ngữ cơ bản 3

9

Giáo dục thể chất

mười

Giáo dục bảo vệ và an ninh

11

Kỹ năng bổ sung

biệt phái

Kiến thức chung theo lĩnh vực

thứ mười hai

Địa lý chung

13

Môi trường và phát triển

14

Thống kê khoa học xã hội

15

Toán cao cấp

16

Thống kê xác suất

III

Khối kiến ​​thức chung ngành

III.1

Bắt buộc

17

Thiết chế văn hóa việt nam

18

Nhập môn Ngôn ngữ học Việt Nam

III.2

Theo sự lựa chọn

19

Thực hành tiếng việt

20

Phương pháp nghiên cứu

21

Logic chung

22

Tư duy phản biện

23

Cảm nhận nghệ thuật

24

Lịch sử văn minh thế giới

25

Văn hóa các nước ASEAN

IV

Kiến thức chung về nhóm ngành

IV.1

Khối kiến ​​thức ngôn ngữ và văn hóa

IV.1.1

Bắt buộc

26

Ngôn ngữ học Nhật Bản1

27

Ngôn ngữ học Nhật Bản2

28

Địa điểm du học Nhật Bản 1

29

Giao tiếp giữa các nền văn hóa

IV.1.2

Theo sự lựa chọn

30

Kanji học tiếng Nhật

31

Ngữ dụng học tiếng Nhật
READ  Tìm hiểu về tổ hợp môn thi khối D80, D81, D82 …. D86, D87, D88? | Educationuk-vietnam.org

32

Ngôn ngữ học so sánh

33

Phân tích diễn ngôn

34

Ngữ pháp chức năng

35

Văn học Nhật Bản 1

36

Địa điểm du học Nhật Bản 2

37

Văn học nhật bản 2

38

Giới thiệu về các nền văn hóa Châu Á

IV.2

Khối kiến ​​thức ngôn ngữ

39

Nhật Bản 1A

40

1B tiếng Nhật

41

Tiếng Nhật 2A

42

Tiếng Nhật 2B

43

Nhật Bản 3A

44

Tiếng Nhật 3B

45

Nhật 4A

bốn mươi sáu

Nhật 4B

47

Nhật Bản 3C

48

Nhật Bản 4C

ruy băng

Khối kiến ​​thức và hỗ trợ ngành

V.1

Dịch tiếng Nhật chuyên ngành Định hướng

V.1.1

Bắt buộc

49

Dịch

50

Dịch

51

Lý thuyết dịch thuật

52

Giải thích nâng cao

53

Bản dịch nâng cao

54

Kỹ năng dịch thuật và phiên dịch chuyên nghiệp

V.1.2

Theo sự lựa chọn

V.1.2.1

Các khóa học chuyên sâu

55

Dịch thuật chuyên ngành

56

Dịch thuật chuyên ngành

57

Công nghệ dịch thuật

58

Phân tích và đánh giá bản dịch

59

Kỹ năng viết

60

Những kĩ năng thuyết trình

61

Kỹ năng phân tích và xử lý thông tin

62

Kĩ năng giao tiếp

V.1.2.2

Các khóa học bổ sung

63

Giới thiệu về tiếng Nhật chuyên ngành

64

Tiếng Nhật cho tài chính và ngân hàng

65

Tiếng Nhật cho quản trị và kinh doanh

66

Y tế Nhật Bản

67

Pháp luật Nhật Bản

68

Hành chính – văn phòng Nhật Bản

69

Văn hóa – nghệ thuật Nhật Bản
READ  Neet là gì? Tìm hiểu chi tiết về căn bệnh mới của thời đại | Educationuk-vietnam.org

70

Nhật ngữ kiến ​​trúc – xây dựng

71

Công nghệ thông tin nhật bản

V.2

Định hướng chuyên môn Nghiên cứu Nhật Bản

V.2.1

Bắt buộc

72

Dịch

73

Dịch

74

Lịch sử nhật bản

75

Bình luận kinh tế Nhật Bản

76

Xã hội Nhật Bản đương đại

77

Giới thiệu về Nghiên cứu Nhật Bản

V.2.2

Theo sự lựa chọn

V.2.2.1

Các khóa học chuyên sâu

78

Văn hóa truyền thống Nhật Bản

79

Nghệ thuật Nhật Bản

80

Lịch sử nhật bản

81

Hệ thống giáo dục Nhật Bản

82

Giới thiệu về Luật Nhật Bản

V.2.2.2

Các khóa học bổ sung

83

Văn học Nhật Bản đương đại

84

Văn hóa kinh doanh Nhật Bản

85

Những kĩ năng thuyết trình

86

Kỹ năng phân tích và xử lý thông tin

87

Giới thiệu về tiếng Nhật chuyên ngành

V.3

Định hướng chuyên ngành Kinh tế Nhật Bản

V.3.1

Bắt buộc

88

Dịch

89

Dịch

90

Kinh tế nhật bản

91

Kinh tế vi mô

92

kinh tế vĩ mô

93

Ngân hàng tiền tệ

V.3.2

Theo sự lựa chọn

V.3.2.1

Các khóa học chuyên sâu

94

Kinh doanh tiên tiến của Nhật Bản

95

Tiếng Nhật cho tài chính và ngân hàng

96

Tiếng Nhật cho quản trị và kinh doanh

97

Bình luận kinh tế châu á

98

Bình luận kinh tế về Đông Nam Á

99

Bình luận kinh tế Nhật Bản

100

Luật kinh tế quốc tế

V.3.2.2

Các khóa học bổ sung
READ  Marketplace là gì? Cơ hội phát triển của marketplace hiện nay! | Educationuk-vietnam.org

101

Trường quản lý

102

Kinh tế quốc tế

103

Giới thiệu về Tiếp thị

104

Nguyên tắc kế toán

105

Phát triển kinh tế

Câu 4

Định hướng chuyên ngành Du lịch Nhật Bản

V.4.1

Bắt buộc

106

Dịch

107

Dịch

108

Tiếng Nhật cho du lịch

109

Giới thiệu về khoa học du lịch

110

Kinh tế du lịch

111

Giao tiếp và lễ tân ngoại giao

V.4.2

Theo sự lựa chọn

V.4.2.1

Các khóa học chuyên sâu

112

Du lịch Nhật Bản nâng cao

113

Kinh tế du lịch của nhật bản

114

Kinh doanh du lịch – khách sạn

115

Những kĩ năng thuyết trình

116

Kĩ năng giao tiếp

V.4.2.2

Các khóa học bổ sung

117

Nơi học Việt Nam

118

Lịch sử và văn hóa việt nam

V.5

Khối kiến ​​thức thực tập và tốt nghiệp

119

Thực tiễn

120

Chuyên đề tốt nghiệp hoặc 2 trong số các môn tự chọn của IV hoặc V

r n r n"" setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"" setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_tag_position "," setting_process_position "" "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60, "resize_image_tage": 0, "resize_image_min" : 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "resize_news": "resize_news_image_tin", "i" "small" "," resize_image_image_thumbnail "200" resize_nows ":" resize_nows_nows ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news ":" resize_news ":" 280 "," resize_larhe_m_ "," resize_larhe_m_ "resize_mobile_image_height": 0, "resize_mobile_news_image_ize_image_ize_ di động: 0," mobile_ignature_ize_ize_ize " ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," Site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tabse_time "setting_cache" setting_show_admin_time "setting:", 60 " ", "Truy cập trang web":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh u1ed1", "module_description": "Tìm kiếm thông tin c u1ee9u u0f u0f tr0 u1eddng nhưng u1ec3n sinh trong u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]} "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};