5 lượt xem

Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | Educationuk-vietnam.org

giám đốc

Mã ngành

Sự kết hợp của chủ đề lựa chọn

ngành kiến ​​​​trúc

(Chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn sản xuất của Hoa Kỳ)

7580101

V00 (Vẽ nghệ thuật, toán học, vật lý)
V01 (Vẽ mỹ thuật, toán học, văn học)
V02 (Vẽ mỹ thuật, Toán, Tiếng Anh)
A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

Quy hoạch vùng và đô thị

– Quy hoạch Vùng và Đô thị
– Kiến trúc cảnh quan

7580105 V00 (Vẽ nghệ thuật, toán học, vật lý)
V01 (Vẽ mỹ thuật, toán học, văn học)
V02 (Vẽ mỹ thuật, Toán, Tiếng Anh)
A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) Thiết kế nội thất 7580108 V00 (Vẽ nghệ thuật, toán học, vật lý)
V01 (Vẽ mỹ thuật, toán học, văn học)
V02 (Vẽ mỹ thuật, Toán, Tiếng Anh)
A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

Thiết kế đồ họa

– Thiết kế đồ họa
– Thiết kế mỹ thuật đa phương tiện

7210403

V00 (Vẽ nghệ thuật, toán học, vật lý)
V01 (Vẽ mỹ thuật, toán học, văn học)
V02 (Vẽ mỹ thuật, Toán, Tiếng Anh)
H00 (Vẽ nghệ thuật, Bố cục màu, Văn học)

Kỹ thuật xây dựng 7580201

A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)
B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)
D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh)

READ  Tư vấn Thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế bị mất như thế nào? | Educationuk-vietnam.org
Công trình giao thông 7580205 A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)
B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)
D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 7580210 A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)
B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)
D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) Quản lý xây dựng 7580302 A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)
B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)
D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) Công nghệ kỹ thuật điện và điện tử 7510301 A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)
B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)
D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) công nghệ thông tin 7480201 A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)
B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)
D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh)

Kế toán viên

– Kế toán tổng hợp
– Kế toán và kiểm toán

7340301

A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)
B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)
D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh)

Tài chính – Ngân hàng
– Ngân hàng
– Tài chính kinh doanh

7340201 A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)
B00 (Toán, Hóa, Sinh)
D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh)

Quản trị kinh doanh

– Quản trị kinh doanh tổng hợp

7340101 A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)
B00 (Toán, Hóa, Sinh)
D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) Quản lý du lịch và dịch vụ du lịch 7810103 A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)
B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)
D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) Quản lý khách sạn 7810201 A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)
B00 (Toán, Hóa, Sinh)
D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) Quản lý và hậu cần chuỗi cung ứng 7510605 A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)
B00 (Toán, Hóa, Sinh)
D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh)
READ  Thế nào là cân bằng sinh học Hãy lấy ví dụ minh họa về cân bằng sinh học | Educationuk-vietnam.org

Ngôn ngữ tiếng anh
– Bản dịch tiếng Anh – phiên dịch
– Du lịch tiếng Anh

7220201

D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh)
A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)
D14 (Văn, Sử, Anh)
D15 (Văn, Địa, Anh)

người Trung Quốc
– Phiên dịch tiếng Trung – phiên dịch
– Người Trung Quốc làm du lịch

7220204 D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh)
A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)
D14 (Văn, Sử, Anh)
D15 (Văn, Địa, Anh)

r n r n"" setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"" setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_position "," setting_process_position " "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60, "resize_image_tage": 0, "resize_image_min" : 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "resize_news": "resize_news_image_tin", "i" "small" "," resize_image_image_thumbnail "200" resize_nows ":" resize_nows_nows ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news ":" resize_news ":" 280 "," resize_larhe_m_ "," resize_larhe_m_ "resize_mobile_image_height": 0, "resize_mobile_news_image_igage_ize_ 0, mobile_ignature_ize_ize_ 0," mobile_ignature " ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," Site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tabse_time "setting_cache" setting_show_admin_time "setting:", 60 " ", "Truy cập trang web":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Tìm kiếm c u1ee9u 4 thông tin c ucff00 u01b0 u1eddng nhưng u1ec3n sinh vào u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]} "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};