4 lượt xem

Thông tin tuyển sinh trường Đại học Nội vụ Hà Nội | Educationuk-vietnam.org

Chuyên ngành / Chuyên ngành

2019

Viti 2020

Viti 2021

Theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia

Theo bảng điểm

Đánh giá kết quả kỳ thi THPT

Xét tuyển học bạ THPT (đợt 1)

Đánh giá kết quả kỳ thi THPT

Xét tuyển học bạ THPT (đợt 1)

Quản trị nhân sự

19,8 (A00, A01, D01)

21,5 (C00)

25 (A00, A01, D01)

A00, A01, D01: 20,5

C00: 22,5

A00, A01, D01: 26,5

C00: 28,5

A00, A01, D01: 24.0

C00: 28.0

người quản lý

19,5 (D01)

21,5 (C00)

22,5 (C19, C20)

24,5 (D01, D14, D15)

D01: 20

C0: 22

C19: 23

C20: 23

D01, D14, D15: 25,25

C00: 27,25

D01: 23,75

C00: 25,75

C14: 26,75

C20: 26,75

pháp luật

(Chuyên kiểm tra)

19,5 (A00, A01, D01)

21,5 (C00)

25,25

A00, A01, D01: 18

C00: 20

A00, A01, D01: 25,5

C00: 27,5

A00, A01, D01: 23,5

C00: 25,5

Quản lý văn hóa

(Chuyên ngành Quản lý Di sản Văn hóa và Phát triển Du lịch)

16 (D01, D15)

18 (C00)

19 (C20)

19 (D01)

19 (D15)

21 (C00)

22 (C20)

D01: 16

D15: 16

C00: 18

C20: 19

D01, D15: 18

C00: 20

C20: 21

D01, D15: 17.0

C00: 19.0

C20: 20.0

Thông tin – thư viện

15 (A10, D01)

17 (C00)

18 (C20)

18 (A10, D01)

20 (C00)

21 (C20)

A01: 15

D01: 15

C00: 17

C20: 18

A10, D01: 18

C00: 20

C20: 21

A01, D01: 15,5

C00: 17,5

C20: 18,5

Quản lý nhà nước

16 (A01, D01)

READ  Khối D6 và những thông tin thí sinh cần biết | Educationuk-vietnam.org

18 (C00, C01)

21 (A01, D01)

23 (C00, C01)

A01, D01: 17

C00: 19

C20: 20

A01, D01: 18

C00: 20

A01, D01: 21.0

C00: 23.0

C20: 24.0

Chuyên ngành Quản lý Nhà nước về Kinh tế

16 (A00, A01, D01)

21 (A00, A01, D01)

Chuyên ngành Quản lý tài chính công

16 (A00, A01, D01)

21 (A00, A01, D01)

Chuyên ngành Quản lý tôn giáo Nhà nước

16 (A10, D01)

18 (C00)

19 (C20)

21 (A10, D01)

23 (C00)

24 (C20)

Thanh tra CN

19,5 (A00, A01, D01)

21,5 (C00)

25,25

chính trị

15 (A10, D01)

17 (C00)

18 (C20)

18 (A10, D01)

20 (C00)

21 (C20)

A01: 14,5

D01: 14,5

C00: 16,5

C20: 17,5

A10, D01: 18

C00: 20

C20: 21

D01: 15,5

C00: 17,5

C14. C20: 18,5

Chuyên môn về Chính sách công

15 (A10, D01)

17 (C00)

18 (C20)

18 (A10, D01)

20 (C00)

21 (C20)

Lưu trữ trường học

15 (D01, D15)

17 (C00)

18 (C20)

18 (D01, D15)

20 (C00)

21 (C20)

D01: 14,5

C00: 16,5

C19: 17,5

C20: 17,5

D01: 18

C00: 20

C19: 21

C20: 21

D01: 15,5

C00: 17,5

C19, C20: 18,5

Hệ thống thông tin

15 (A00, A01, D01, D02)

18 (A00, A01, D01, D02)

A00, A01, D01, D90: 15

A00, A01, D01, D90: 18

15.0

Xây dựng Đảng và quản lý nhà nước

18 (A00, D01)

20 (C00)

21 (C20)

18 (A00, D01)

20 (C00)

21 (C20)

A00: 14,5

D01: 14,5

C00: 16,5

C20: 17,5

A00, D01: 18

C00: 20

READ  Thức Tỉnh Mục Đích Sống | Educationuk-vietnam.org

C20: 21

A00: 16.0

C00: 18.0

C19: 19.0

C20: 19.0

Văn hóa học đường

– Mặt trời Văn hóa và Du lịch

– CN Văn hóa và Truyền thông

18 (D01, D15)

20 (C00)

21 (C20)

23 (D01, D15)

25 (C00)

26 (C20)

D01: 16

D15: 16

C00: 18

C20: 19

D01: 20,8

D15: 20,8

C00: 22,8

C20: 23,8

D01, D15: 17.0

C00: 19.0

C20: 20.0

Nền kinh tế

20,5

Quản lý du lịch và dịch vụ du lịch

D01, D15: 17.0

C00: 19.0

C20: 20.0

Ngôn ngữ tiếng anh

22,5 (hệ số 2 tiếng Anh)

r n r n"" setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"" setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_tag_position "," setting_process_position "" "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60, "resize_image_tage": 0, "resize_image_min" : 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "resize_news": "resize_news_image_tin", "i" "small" "," resize_image_image_thumbnail "200" resize_nows ":" resize_nows_nows ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news ":" resize_news ":" 280 "," resize_larhe_m_ "," resize_larhe_m_ "resize_mobile_image_height": 0, "resize_mobile_news_image_ize_image_ize_ di động: 0," mobile_ignature_ize_ize_ize " ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," Site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tabse_time "setting_cache" setting_show_admin_time "setting:", 60 " ", "Truy cập trang web":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh u1ed1", "module_description": "Tìm kiếm thông tin c u1ee9u u0f u0f tr0 u1eddng nhưng u1ec3n sinh trên u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]} "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};