4 lượt xem

Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Educationuk-vietnam.org

chi nhánh

2018

2019 Viti 2020 Viti 2021

Sư phạm Toán học

21,5 (A00); 23,6 A00: 25,75 26.3 Sư phạm toán học (dạy toán bằng tiếng Anh)

26,35 (A00)

26.4 (A01)

26 (D01)

Sư phạm Tin học 17,15 (A00)
17 (A01)

18,15 (A00)

18.3 (A01)

18,1 (D01)

A00: 19.05

A01: 18,5

A00: 21,35

A01: 21

Sư phạm Tin học (Dạy tin học bằng tiếng Anh) 22,85 (A00)
22.15 (A01)

24,25 (A00)

23,55 (A01)

19,55 (D01)

Sư phạm vật lý 18,55 (A00)
18 (A01)
21.4 (C01)

20,7 (A00)

21,35 (A01)

19,6 (C01)

A00: 22,75

A01: 22,75

A00: 25.15

A01: 25,6

Sư phạm Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) 18,05 (A00)
18,35 (A01)
20,75 (C01)

21,5 (A00)

22.3 (A01)

19,45 (C01)

A00: 25,1

A01: 25.1

A00: 25,9

A01: 26,75

Sư phạm Hóa học

18,6 (A00) 20,35 (A00) A00: 22,5

A00: 25,4

B00: 24,25

Sư phạm hóa học (Dạy hóa học bằng tiếng Anh)

18,75 (D07) 21 (D07) D07: 23,75 26.35 Sư phạm Sinh học 17,9 (A00)
19,35 (B00)
20,45 (B03)

18,25 (A00)

18,1 (B00)

18,5 (C13)

B00: 18,53

D08, D32, D34: 19,23

B00: 23,28

D08, D32, D34: 19,38

Sư phạm Sinh học (Giảng dạy Sinh học bằng tiếng Anh) 17,55 (D01)
18.4 (D07)
17,8 (D08)
READ  Phân biệt thương mại dịch vụ và dịch vụ thương mại | Educationuk-vietnam.org

24,95 (D13)

23,21 (D07)

20,25 (D08)

Sư phạm Công nghệ 21,45 (A00)
20.1 (A01)
20.4 (C01)

18,1 (A00)

18,8 (A01)

18,3 (C01)

A00: 18,55

C01: 19,2

A00: 19.05

C01: 19

Sư phạm Văn học

24 (C00)
21.1 (D01, D02, D03)

24,47 (C00)

22,3 (D01, D02, D03)

C00: 26,5

D01, D02, D03: 24.4

C00: 27,75

D01, D02, D03: 26,9

Sư phạm lịch sử

22 (C00)
18.05 (D14, D62, D64)

23,25 (C00)

18.05 (D14, D62, D64)

Sư phạm Địa lý 17,75 (A00)
21,55 (C04)
22,25 (C00)

18,95 (A00)

21,25 (C04)

22,75 (C00)

C04: 24,35

C00: 25,25

C01: 25,75

C00: 27

giáo dục công dân

21,05 (C14);
17,25 (D66, D68, D70); 17,1 (D01, D02, D03);

24.05 (C14)

18,1 (D66, D68, D70)

19,5 (D01, D02, D03)

C19: 19,75

C20: 25,25

C19: 26,5

C20: 27,75

Giáo dục chính trị

17 (C14);
17,5 (D66, D68, D70);
17,85 (D01, D02, D03);

20,2 (C14)

18,2 (D66, D68, D70)

Sư phạm tiếng anh

22,6 (D01) 24.04 (D01) D01: 26.14 28,53

Sư phạm tiếng Pháp

18,65 (D15, D42, D44)
18,6 (D01, D02, D03)

20.05 (D15, D42, D44)

20.01 (D01, D02, D03)

D15, D42, D44: 19,34

D01, D02, D03: 21.1

D15, D42, D44: 26.03

D01, D02, D03: 25,78

Giáo dục mầm non

21,15 (M00) 20,2 21,93 22.48 Sư phạm Mầm non – Sư phạm Tiếng Anh 19,45 (M01);
19,03 (M02);

18,58 (M01)

18,75 (M02)

M01: 19

M02: 19.03

M01: 19,88

M02: 22,13

Trường tiểu học

22,15 (D01, D02, D03); 21.15 (D1, D52, D54)

Sư phạm Tiểu học – Sư phạm Tiếng Anh

READ  Học văn bằng 2 sư phạm cần đáp ứng những điều kiện gì? | Educationuk-vietnam.org
20,05 (D11);
21,95 (D01) 22.8 D01: 25,55 27,5

Giáo dục đặc biệt

19,5 (B03);
21,75 (C00);
19.1 (D01, D02, D03)

19,35 (B03)

23,5 (C00)

21,9 (D01)

C00: 25

D01, D02, D03: 19.15

C00: 24,25

D01, D02, D03: 24,35

Quản lý giáo dục

17,1 (A00);
20,75 (C00);
17,4 (D01, D02, D03)

18,05 (A00)

21,75 (C00)

21,25 (D01, D02, D03)

C20: 24

D01, D02, D03: 21,45

C20: 26,75

D01, D02, D03: 25,7

hóa học 16,85 (A00)

16,85 (A00)

16,25 (B00)

A00: 17,45

A00: 19,75

B00: 19,45

sinh học

16,4 (C04)
16 (C00)
16,45 (D01, D02, D03)

16 (A00)

16,1 (B00)

19,75 (C13)

B00: 17,54

D08, D32, D34: 23,95

B00: 16,71

D08, D32, D34: 20,78

Toán học 16,1 (A00)
16,3 (A01)
16,1 (D01)

16,05 (A00)

16.1 (A01)

19,5 (D01)

A00, 17,9

D01: 22.3

A00: 23

D01: 24,85

công nghệ thông tin 16,05 (A00)
16.05 (A01)

16,05 (A00)

18 (A01)

17 (D01)

A00: 16

A01: 17.1

A00: 22.15

A01: 21,8

Nghiên cứu việt nam

16,4 (C04)
16 (C00)
16,45 (D01, D02, D03)

16,05 (D15, D42, D44)

19,25 (C00)

16.05 (D01, D02, D03)

văn học

20,5 (C00)

19,95 (D01, D02, D03)

C00: 23

D01, D02, D03: 22,8

C00: 25,25

D01, D02, D03: 25,4

Ngôn ngữ tiếng anh

21 (D01) 23,79 (D01) D01: 25,65 27.4

Triết học

16,75 (C03)
16,5 (C00)
16 (D01, D02, D03)

16,2 (C03)

16,25 (C00)

16,9 (D01, D02, D03)

A00: 16

C00: 17,25

D01: 16,95

Khoa học chính trị (Kinh tế chính trị Mác-Lênin)

16,6 (C14)
16,65 (D84, D86, D87)
17,35 (D01, D02, D03)

READ  Thủ tục nhập khẩu máy in mới nhất năm 2022 | Educationuk-vietnam.org

16,75 (C14)

17,75 (D66, D68, D70)

C19: 20,75

D66, D68, D70: 18,9

Tâm lý học (Tâm lý học đường)

16.1 (C03)
16 (C00)
16.05 (D01, D02, D03)

19,25 (C03)

21,25 (C00)

20 (D01, D02, D03)

C00: 23

D01, D02, D03: 22,5

C00: 25,5

D01, D02, D03: 25,4

Tâm lý giáo dục

16,4 (C03)
16 (C00)
16.05 (D01, D02, D03)

19,7 (C03)

22 (C00)

21.1 (D01, D02, D03)

C00: 24,5

D01, D02, D03: 23,8

C00: 26,5

D01, D02, D03: 26.15

dịch vụ công cộng

16,75 (D14, D62, D64)
16 (C00)
16 (D01, D02, D03)

16 (D14, D62, D64)

18,75 (C00)

16 (D01, D02, D03)

C00: 16,25

D01, D02, D03: 16.05

C00: 21,25

D01, D02, D03: 20,25

Giáo dục Quốc phòng và An ninh

C00: 25,75

D01, D02, D03: 24,45

Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

C00: 19

D01, D02, D03: 21,2

C00: 17

D01, D02, D03: 18,8

Quản lý du lịch và dịch vụ du lịch

r n r n"" setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"" setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_tag_position " "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60, "resize_image_tage": 0, "resize_image_min" : 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "resize_news": "resize_news_image_tin", "i" "small" "," resize_image_image_thumbnail "200" resize_nows ":" resize_nows_nows ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news ":" resize_news ":" 280 "," resize_larhe_m_ "," resize_larhe_m_ "resize_mobile_image_height": 0, "resize_mobile_news_image_ize_image_ize_ di động: 0," mobile_ignature_ize_ize_ize " ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," Site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tabse_time "setting_cache" setting_show_admin_time "setting:", 60 " ", "Truy cập trang web":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh u1ed1", "module_description": "Tìm kiếm thông tin c u1ee9u u0f u0f tr0 u1eddng nhưng u1ec3n sinh trong u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]} "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Bài viết cùng chủ đề: