7 lượt xem

Tìm hiểu chi tiết về ngành Chính trị học | Educationuk-vietnam.org

Các

Khối kiến ​​thức chung
(Không bao gồm các khóa học từ số 9 đến số 11)

Ngày thứ nhất

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin 1

2

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin 2

3

Mendimi Hồ Chí Minh

4

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản việt nam

5

Tin học cơ bản 2

6

Ngoại ngữ cơ bản 1

7

Tiếng Anh cơ bản 1

số 8

Cơ sở 1 của Nga

9

Pháp cơ sở 1

mười

Tiếng Trung cơ bản 1

11

Ngoại ngữ cơ bản 2

thứ mười hai

Tiếng Anh cơ bản 2

13

Cơ sở 2 của Nga

14

Pháp cơ sở 2

15

Tiếng Trung cơ bản 2

16

Ngoại ngữ cơ bản 3

17

Tiếng Anh cơ bản 3

18

Cơ sở 3 của Nga

19

Pháp cơ sở 3

20

Tiếng Trung cơ bản 3

21

Giáo dục thể chất

22

Giáo dục bảo vệ và an ninh

23

Kỹ năng bổ sung

biệt phái

Khối kiến ​​thức theo lĩnh vực

II.1

Các khóa học bắt buộc

Ngày thứ nhất

Phương pháp nghiên cứu

2

Nhà nước và luật chung

3

Lịch sử văn minh thế giới

4

Thiết chế văn hóa việt nam

5

Nghiên cứu chung về xã hội

6

Tâm lý học chung

7

Logic chung

II.2

READ  Cách xóa lịch sử trên máy tính đơn giản chỉ trong vòng 1s | Educationuk-vietnam.org

Khóa học tự chọn

Ngày thứ nhất

Kinh tế chung

2

Môi trường và phát triển

3

Thống kê khoa học xã hội

4

Tập làm văn

5

Giới thiệu về Năng lực Thông tin

III

Khối kiến ​​thức theo ngành

III.1

Các khóa học bắt buộc

Ngày thứ nhất

Khoa học chính trị đại cương

2

Nghiên cứu tôn giáo chung

3

Thể chế chính trị thế giới

4

Dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam

III.2

Khóa học tự chọn

Ngày thứ nhất

Lịch sử chung của Việt Nam

2

Lịch sử Triết học Đại cương

3

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

4

Phương thức sản xuất Châu Á và làng nghề ở Việt Nam

5

Nhân học tổng quát

6

Báo chí truyền thông tổng hợp

IV

Khối kiến ​​thức theo nhóm ngành

IV.1

Các khóa học bắt buộc

Ngày thứ nhất

Chính trị và chính trị

2

Chính sách công của Việt Nam

3

Chính sách phát triển

IV.2

Khóa học tự chọn

Ngày thứ nhất

Quản lý chung

2

Khoa học tổ chức

3

Dư luận

4

Kỹ thuật thu thập và xử lý thông tin

ruy băng

Khối kiến ​​thức ngành

V.1

Các khóa học bắt buộc

Ngày thứ nhất

Lịch sử học thuyết chính trị

2

Phương pháp nghiên cứu chính trị

3

Sức mạnh chính trị

4

Các đảng chính trị

5

Hệ thống chính trị việt nam

6

Văn hóa chính trị việt nam

7

Giới thiệu về Chính trị Quốc tế

số 8

Giới thiệu về trường Hồ Chí Minh

9

Chính trị so sánh

mười
READ  Giải Sinh học 7 Bài 15: Giun đất | Educationuk-vietnam.org

Chính trị và truyền thông

11

Phương pháp viết luận và thuyết trình chính trị

thứ mười hai

Tập làm văn chính luận

V.2

Khóa học tự chọn

V.2.1

Phương hướng trong lý luận chính trị Ngày thứ nhất

Thực hành chuyên nghiệp

2

Trình bày các tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lê-nin và Hồ Chí Minh về chính trị

3

Phụ nữ, nữ quyền và chính trị

4

Phương pháp tiếp cận và xử lý các tình huống chính trị

V.2.2

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành chính trị Việt Nam

Ngày thứ nhất

Thực hành chuyên nghiệp

2

Chính trị Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

3

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam

4

Chính sách đối ngoại của Việt Nam

V.2.3

Chuyên ngành Chính trị Quốc tế

Ngày thứ nhất

Thực hành chuyên nghiệp

2

Chính sách đối ngoại của các nước lớn

3

Quan hệ chính trị quốc tế

4

Kinh tế chính trị quốc tế

V.2.4

Quản lý chuyên ngành Hồ Chí Minh

Ngày thứ nhất

Thực hành chuyên nghiệp

2

Hồ Chí Minh với con đường cách mạng Việt Nam

3

Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng hệ thống chính trị Việt Nam

4

Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng nền văn hóa, đạo đức và con người mới Việt Nam

V.3

Khóa luận / khóa thực hành và tốt nghiệp thay thế khóa luận tốt nghiệp

Ngày thứ nhất

Thực tập tốt nghiệp

2

Chuyên đề tốt nghiệp

3

Các khóa học thay thế khóa luận tốt nghiệp

READ  Soạn bài Câu nghi vấn (chi tiết) | Educationuk-vietnam.org
4

Chính trị – Cơ bản

5

Chính trị Việt Nam – Những vấn đề cơ bản

r n r n"" setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"" setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_tag_position "," setting_process_position "" "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60, "resize_image_tage": 0, "resize_image_min" : 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "resize_news": "resize_news_image_tin", "i" "small" "," resize_image_image_thumbnail "200" resize_nows ":" resize_nows_nows ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news ":" resize_news ":" 280 "," resize_larhe_m_ "," resize_larhe_m_ "resize_mobile_image_height": 0, "resize_mobile_news_image_ize_image_ize_ di động: 0," mobile_ignature_ize_ize_ize " ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," Site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tabse_time "setting_cache" setting_show_admin_time "setting:", 60 " ", "Truy cập trang web":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh u1ed1", "module_description": "Tìm kiếm thông tin c u1ee9u u0f u0f tr0 u1eddng nhưng u1ec3n sinh trên u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]} "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};