1 lượt xem

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm trọng tâm Sinh học lớp 12 theo từng chương (có đáp án) | Educationuk-vietnam.org

Đăng ký số xin gửi tới các bạn thí sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 12 theo từng chương dưới đây.

Giáo án Sinh học lớp 12 gồm các chương sau:

  • Chương 1: Cơ chế kế thừa và biến dị
  • Chương 2: Tính quy luật thừa kế
  • Chương 3: Di truyền quần thể
  • Chương 4: Di truyền ứng dụng
  • Chương 5: Di truyền con người
  • Chương 6: Bằng chứng và cơ chế tiến hóa
  • Chương 7: Sự ra đời và phát triển của sự sống trên trái đất
  • Chương 8: Cá thể và quần thể sinh vật
  • Chương 9: Sinh trắc học
  • Chương 10: Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm trọng tâm môn Sinh học lớp 12 theo chương (có đáp án)

XEM VÀ TẢI TÓM TẮT TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRỌNG TÂM 12 TẠI ĐÂY

Suzy

r n r n"" setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"" setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_tag_position "," setting_process_position "" "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60, "resize_image_tage": 0, "resize_image_min" : 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "resize_news": "resize_news_image_tin", "i" "small" "," resize_image_image_thumbnail "200" resize_nows ":" resize_nows_nows ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news ":" resize_news ":" 280 "," resize_larhe_m_ "," resize_larhe_m_ "resize_mobile_image_height": 0, "resize_mobile_news_image_ize_image_ize_ di động: 0," mobile_ignature_ize_ize_ize " ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," Site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tabse_time "setting_cache" setting_show_admin_time "setting:", 60 " ", "Truy cập trang web":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh u1ed1", "module_description": "Tìm kiếm thông tin c u1ee9u u0f u0f tr0 u1eddng nhưng u1ec3n sinh trong u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]} "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

READ  Mẫu đơn xin chuyển trường bậc tiểu học (Cấp 1) | Educationuk-vietnam.org

Bài viết cùng chủ đề: