50 lượt xem

Vai trò, chức năng, trách nhiệm của Giám đốc dự án | Educationuk-vietnam.org

Quản lý dự án hay Giám đốc dự án là một vị trí quan trọng đối với nhiều doanh nghiệp. Bởi đây là vị trí góp phần tạo nên những giá trị thiết yếu, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

MỤC LỤC:

1. Người quản lý dự án là gì?
2. Vai trò của người quản lý dự án
3. Chức năng của Quản lý dự án
4. Trách nhiệm của Quản lý dự án

1. Người quản lý dự án là gì?

Giám đốc dự án là người tổ chức và quản lý dự án, đảm bảo thực hiện các mục tiêu và kế hoạch đã xác định, mang lại các giá trị và lợi ích cho tổ chức.

Người quản lý dự án sẽ chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ chính sau:

  • Giám sát tiến độ thi công, giám sát tài chính và đảm bảo chất lượng dự án

  • Đưa ra các kế hoạch chiến lược, lãnh đạo và chỉ đạo cho các nhà quản lý dự án để thực hiện các kế hoạch đó

  • Gặp gỡ khách hàng và các bên liên quan để báo cáo về tiến độ dự án

  • Quản lý rủi ro để tránh chậm trễ hoặc thiệt hại trong quá trình thực hiện dự án

2. Vai trò của người quản lý dự án